Workplace innovation supports implementation of European Pillar of Social Rights

 

2020 – In een bijdrage in het European Journal of Workplace innovation betogen Frank Pot, Peter Totterdill en Steven Dhondt dat de implementatie van de ‘Europese pijler van sociale rechten’ kan worden ondersteund door sociale innovatie (Workplace innovation). 

De Europese Pijler van Sociale Rechten
De Europese Pijler van Sociale Rechten bevat 20 beginselen op de terreinen: 1) Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt. 2) Billijke arbeidsvoorwaarden en 3) Sociale bescherming en inclusie.

Korte inhoud van het artikel
De auteurs stellen dat er een wederzijdse relatie is tussen de kwaliteit van arbeid en innovativiteit en tussen de kwaliteit van arbeid en productiviteit. Of dit verband tot positieve ontwikkelingen leidt, is in hoge mate afhankelijk van de gevoerde management strategie en van werknemers participatie. De resultaten zijn overwegend beter bij ‘participatie en vertrouwen -’ dan bij ‘bevel en controle’ regimes.
Losse veranderingen zijn vaak minder gunstig voor werknemers en organisatie dan een optimalisering van veranderingen van arbeidsorganisatie, technologie en arbeidsverhoudingen. Deze gelijktijdige optimalisatie in combinatie met een participatie- en vertrouwen-regime wordt ‘Workplace innovation’ (sociale innovatie) genoemd en dat begrip is opgenomen in de EU2020 strategie in oktober 2012. De Europese Commissie financierde het European Workplace Innovation Network (EUWIN) van 2013 tot 2017.
Het concept Workplace innovation integreert (delen van) de agenda’s voor innovatie, digitalisering, productiviteit, kwaliteit van de arbeid, leven lang leren, welzijn bij arbeid, vakmanschap en sociale dialoog (medezeggenschap). Activiteiten van het EUWIN hebben tot successen geleid in diverse landen en in vele organisaties. Maar blijvende aandacht is nodig evenals uitbreiding naar andere landen.
Het marktmechanisme leidt niet vanzelf tot een economie met goede banen noch tot een opwaartse synergie van genoemde elementen. De Europese Commissie zou Workplace innovation moeten blijven steunen. Disseminatie van de concepten en goede voorbeelden, capaciteit en onderzoek blijven nodig. De EUWIN partners beloven dat ook te doen in hun eigen landen en de internationale samenwerking voort te zetten.
Binnen de EU is er al sinds 1997 support voor Workplace innovation zoals blijkt uit het toen uitgebrachte Green paper ‘Partnership for a new organisation of work’. En recent werd er in de conclusies van de evaluatie van de Europe 2020 Strategy opgemerkt: ‘The employment strategy was rather succesful but cannot encompass all the aspects of the changing workplace in which the quality of jobs matters as much as their availability. In the future, greater attention should be given to the quality of work’. (European Commission, 2019b). 

Conclusies
Organisaties, publieke en private, zullen moeten veranderen want er komt veel op hen af, niet alleen globalisering en digitalisering maar ook een energie transitie, demografische ontwikkelingen en het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Overheden op verschillende niveaus zouden programma’s moeten ontwikkelen om veranderingen te stimuleren en faciliteren. De European Pillar of Social Rights bevat de waarden en doelen voor zulke programma’s. Workplace innovation kan een sleutelrol spelen bij de implementatie van die programma’s leidend tot betere banen en betere economische prestaties. 

Referentie
Frank Pot, Peter Totterdill, Steven Dhondt: ‘Workplace innovation supports implementation of European Pillar of Social Rights.’ In: European Journal of Workplace Innovation. Volume 5, number 2, June 2020, p. 173 – 185.

 

Thema: Sociale Innovatie
Sector: n.v.t.
Bron: Artikel