Workplace Innovation: Programmes as public policy instruments

The case of the Provincial Government of Gipuzkoa

2020 – Dit proefschrift vat een onderzoekslijn samen die deel uitmaakt van een breder tijdsbestek.

In 2014 werden onderwerpen als werknemersparticipatie, sociale innovatie en territoriale ontwikkeling bijzonder relevant voor de publieke en politieke agenda in Gipuzkoa (Baskenland, Spanje). Datzelfde jaar werd er een actie-onderzoeksproject gestart op het onderzoekscentrum van de Universiteit van Basken Land: Sinnergiak Social Innovation. Het project droeg de naam: Gipuzkoa Workplace Innovation (GWPI). Actie-onderzoek bestaat in grote lijnen uit drie elementen: onderzoek, actie en participatie (Gustavson.2006; Greenwood & Levin, 2007).

 

Het GWPI project

Het hoofddoel van GWPI was onderzoek doen naar ‘workplace innovation’. Het project heeft gelopen van 2014-2019 en er is samengewerkt met het Bestuur van de provincie Gipuzkoa (het Departement van Economische Ontwikkeling).

Uit een vragenlijstonderzoek bij de start van het project waaraan 496 organisaties deelnamen, kwamen twee zaken naar voren: 1) het lage niveau van medewerkersparticipatie bij strategische beslissingen in deze bedrijven en 2) de beperkte mate waarin innovatie als een systematische aanpak was geïntegreerd in de arbeidsorganisatie.

Dit resultaat werd internationaal vergeleken binnen het EUWIN (European Workplace Innovation Network).

Tussen 2015 en 2016 werd een lokaal lerend netwerk van bedrijven opgericht. Deze bedrijven namen deel aan 6 modules waarin zij konden leren over werknemersparticipatie en het systematisch integreren van innovatieve praktijken in het werk. De bedrijven bleken zeer willig om met en van elkaar te leren, maar er kwam ook een kennis-lacune ten aanzien van ‘workplace innovation’ naar boven.

Een programma

Zo kwam een ‘Programma’ tot stand, in de betekenis van een publiek-privaat instrument dat op nationaal of regionaal niveau opereert. Programma’s worden ontworpen om organisaties er toe te brengen of te stimuleren om een gelijktijdige verbetering van hun resultaten en van de kwaliteit van de arbeid te realiseren. (Alasoini, 2016)

 

Drie artikelen

Pomares heeft voor zijn proefschrift dit programma vergeleken met ervaringen in andere EU landen en – regio’s. Daarbij heeft hij samengewerkt met EUWIN , de Scottish Enterprise agency en ANACT, het Franse agentschap voor verbetering van de kwaliteit van de arbeid.

Het promotieonderzoek van Pomares heeft geresulteerd in drie wetenschappelijke artikelen:

  • “Workplace Innovation Programmes: bridging research and policymaking" (Pomares, 2020).
  • “Revising workers participation in regional innovation systems: a study of workplace innovation programmes in the Basque Country" (Pomares, 2019)
  • “Alternative Learning Frameworks: Workplace Innovation Programmes Smart Specialisation Policies in the Basque Country" (Pomares, 2018).

 

Referentie

Pomares Urbina, Egoitz; (2020) ‘Workplace Innovation: Programmes as public policy instruments. The case of the Provincial Government of Gipurkoa. PhD thesis University of the Basque

Country.