Workplace Innovation and Organizational Performance in the Hospitality Industry

 

2021 – Dit artikel doet verslag van een vragenlijst-onderzoek onder 3- en 4-sterren Hotels in Nederland.

De hotels werden bevraagd met de Workplace Innovation Survey van het Dutch Network of Social Innovation (NSI) en de resultaten werden vergeleken met die uit private ondernemingen in het algemeen.

 

Begrippen

De auteurs omschrijven Workplace Innovation (WPI)/Sociale Innovatie (SI) als volgt. WPI is een benadering gericht op een organisatieverandering die participatieve praktijken aanmoedigt en zal leiden tot betere prestaties van de organisatie.

Aan WPI worden zes componenten onderscheiden:

a. Een strategische oriëntatie op WPI (verg. ‘dynamisch managen’)

b. Interne flexibiliteit of flexibele organisatie

c. Vermogen tot zelforganisatie

d. Ontwikkeling van talenten

e. Investeringen in kennis

f. Duurzame inzetbaarheid.

De afhankelijke variabele ‘prestaties van de organisatie’ valt uiteen in vier elementen

  1. Groei van de opbrengst/winst
  2. Ontwikkeling van nieuwe producten
  3. Duurzame ontwikkeling
  4. Daling verzuimpercentage.

 

Hypothes

In het onderzoek werden 8 (1,  2a,b,c,d,e,f en 3) getoetst.

H1. WPI heeft een positieve relatie met de prestatie van de organisatie.

 

H2a. Een strategische oriëntatie op WPI, die ook leidt tot veranderingen in de organisatiestructuur (autonomie, beslissingsruimte, zelforganisatie en toegang tot informatie) correleert hoog met de prestaties van de organisatie.

H2b. De ruimte voor zelforganisatie heeft een positieve relatie met de prestaties van de organisatie.

H2c. Interne flexibiliteit heeft een positieve relatie met de prestaties van de organisatie

H2d. Beleid gericht op Duurzame inzetbaarheid heeft een positieve relatie met de prestaties van de organisatie

H2e. Investeringen in kennis van de medewerkers heeft een positieve relatie met de prestaties van de organisatie

H2f. Talent-ontwikkeling heeft een positieve relatie met de prestaties van de organisatie.

 

H3. De hotel-sector doet minder aan WPI dan overige bedrijven.

 

Resultaten

Hypothese 1 wordt ondersteund. Naarmate hotels meer investeren in WPI zijn er betere prestaties van de organisatie: de winst groeit, er worden meer nieuwe producten ontwikkeld en er wordt beter gepresteerd op duurzaamheid. Het ziekteverzuimpercentage daalt.

Hotels blijken minder vaak dan andere bedrijven workplace innovation/sociale innovatie toe te passen. Hypothese 3 wordt dus ondersteund.

Naar mate er in hotels meer strategische oriëntatie was op WPI werden er meer positieve effecten geconstateerd op de vier afhankelijke factoren: groei in opbrengst, ontwikkeling van nieuwe producten, duurzame ontwikkeling en verzuim. Hiermee wordt Hypothese 2a ondersteund.

Ook de Hypotheses 2b en 2f werden bevestigd.

Dat gold gedeeltelijk ook voor H2c en e, voor deze condities werd geen positieve relatie met de ontwikkeling van nieuwe producten gevonden.

Hypothese 2d. kon niet worden getoetst, vanwege beperkte respons op gerelateerde vragen.

 

Conclusie

Hotels zouden moeten investeren in WPI om hun prestaties te verbeteren, mede omdat zij daardoor ook beter van nieuwe technologieën kunnen profiteren.

 Referentie

Stoffers, Jol; Eringa, Klaes; Niks, Jannie; Kleefstra, Anne. Workplace Innovation and Organizational Performance in the Hospitality Industry. In: Sustainability 2021, 13, 5847.

Het paper is te downloaden met de button hieronder.