Workplace Innovation - Europe's competitive Edge

A manifesto for enhanced performance and working lives

2022 – Dit manifest van EUWIN-leden en ere-adviseurs behandelt de agenda van de Europese Sociale Pijler en de bredere beleidsprioriteiten van DG EMPL en DG GROW. Het vat de aard, oorsprong en beleidsbetekenis van sociale innovatie (‘Workplace Innovation’) samen en pleit voor meer erkenning in het hele Europese beleidsecosysteem.

Het manifest behandelt de volgende onderwerpen (samenvatting).

 

  1. Wat is sociale innovatie?

EUWIN omschrijft sociale innovatie als “nieuwe en gecombineerde interventies op de gebieden: arbeidsorganisatie, human resource management, arbeidsverhoudingen en ondersteunende technologieën". De term beschrijft een participatief proces van innovatie dat leidt tot empowerment op de werkplek en tot continu leren en reflectie en dat innovatiekracht in stand houdt.

Het belangrijkste doel van sociale innovatie is het gelijktijdig bereiken van hoge prestaties van de organisatie en een hoge kwaliteit van de arbeid alsmede een positieve bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke doelen.

Het is een nuttig concept voor beleidsmakers, bedrijven, werknemers en andere belanghebbenden.

 

  1. Als het werkt, waarom doet niet iedereen het dan?

Het manifest noemt verschillende redenen voor bedrijven om niet aan sociale innovatie te doen, zoals ‘gebrek aan kennis en/of managementvaardigheden’, een ‘korte termijn focus’ en ‘afwachten wat concurrenten zullen doen.’

En het manifest besluit:

Al met al wijst dit erop dat sociale partners en regeringen dringend moeten samenwerken bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe vormen van zachte regelgeving, het bevorderen en financieren van sociale innovatie door middel van bewustmakingscampagnes, kennisopbouw, kennisverspreiding, het creëren van leernetwerken, overeenkomsten met sociale partners, onderzoek en directe steun aan bedrijven.

 

  1. De lange EU-geschiedenis van sociale innovatie

Het manifest concludeert hier: De al lang bestaande positie van sociale innovatie (het manifest verwijst naar een eerste EU-onderzoek in 2001) binnen het EU-beleid – met als hoogtepunt de stevige erkenning ervan binnen de Europese Pijler van Sociale rechten – legt een onvermijdelijke verplichting op aan de Commissie om de bredere toepassing ervan door bedrijven in alle lidstaten aan te moedigen en van middelen te voorzien.

 

  1. De rol van beleid voor sociale innovatie

Het belang van de ontwikkeling van vaardigheden (‘skills’) wordt algemeen onderstreept.

De meest cruciale ontwikkeling van vaardigheden vindt echter plaats door middel van informeel leren op het werk, en dat vooral wanneer ‘goed werk’ dit ondersteunt. Het creëren van de beste voorwaarden voor dergelijk continu leren veronderstelt een doelbewust beleid om banen te ontwerpen waarin sprake is van taakcomplexiteit, taakautonomie, professionele autonomie en medezeggenschap in en over het werk.

 

  1. De rol van EUWIN

Het dertienkoppige internationale partnerschap van EUWIN bevordert actief het delen van kennis en ervaring tussen verschillende landen en stimuleert samenwerking in gezamenlijke acties en onderzoek. EUWIN pleit voor een consistent, langdurig en adequaat gefinancierd Europees beleidskader op basis van gezamenlijke actie van de hele Commissie (met name DG EMPL, GROW en RTD).

 

Reference

EUWIN-Members and Honorary advisors: ‘Workplace Innovation – Europe’s competitive Edge. A manifesto for enhanced performance and working lives’. European Journal of Workplace Innovation. Volume 7, Issue 1, April 2022.