Workplace Innovation as Social Innovation

2012 – Dit position paper is gericht op de Europese Commissie en ondertekend door 19 Universiteiten, research instellingen, agentschappen en netwerken van publieke en private organisaties.  

Definitie:
‘workplace innovation’ is een sociaal participatief proces van vernieuwing van de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties; daarbij worden de menselijke, organisatorische en technologische dimensie gelijktijdig aangepakt. Dit proces resulteert in verbetering van de prestaties van de organisatie én in verbetering van de kwaliteit van de arbeid.

Belang:
Sociale Innovatie in de arbeidssituatie (hier verder sociale innovatie genoemd) zorgt er voor dat technische en economische innovaties werken; het leidt tot productiviteitsverbetering voor en verhoging van de innovatiekracht van private en publieke organisaties.
Investeringen in deze vorm van sociale innovatie zullen de nieuwe Industrie Politiek van de Europese Commissie ondersteunen.
Investeringen in organisatorische verandering (en ‘intangible’ investments) hebben een effect van zo’n 10 procent op de economische groei (Corrado e.a., 2005). Dit is in lijn met het resultaat van de Erasmus Competition and Innovation Monitor (2009) waar uit blijkt dat investeringen in R&D en ICT 25% van het succes van een innovatie verklaren, terwijl sociale innovatie (vernieuwing van management, organisatie en inzet van arbeid) 75% verklaart (Volberda et al., 2011). Tevens laat de European Working Conditions Survey (EWCS; Eurofound, 2012) zien dat sociale innovatie leidt tot uitdagend werk: functies waarin werknemers voldoende autonomie hebben om de taakeisen die hun werk stelt aan te kunnen en voldoende beslissingsbevoegdheden om van het werk te leren en problemen te kunnen oplossen.
Maar  te weinig organisaties in Europa investeren in sociale innovatie.

Wat moet Europa doen?
• De EU moet de ‘push’ en de ‘pull’ factoren die sociale innovatie kunnen bevorderen, benoemen. Nationale en regionale programma’s moeten worden gestimuleerd.
• De stuwkracht van huidige Europese ‘high tech’ research moet in evenwicht worden gebracht door de ontwikkeling van sociale innovatie in de arbeidssituatie. Het Kaderprogramma Horizon 2020 zou 30% van de investeringen in technologie moeten bestemmen voor sociale innovatie in arbeidssituaties.
• Directe ondersteuning van research capaciteit en het bouwen van netwerken is nodig om eerste veranderingen in vele lidstaten uit te lokken. Een doelgericht transnationaal initiatief zou nieuwe coalities tot stand moeten brengen en voorbeeldprojecten financieren in lidstaten waar nu geen nationaal programma is.
• Meetbare doelen voor vernieuwing van arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties moeten worden opgenomen in de Richtlijnen voor de Europese werkgelegenheidsstrategie en er moet systematisch gemeten worden. Maatregelen om het bewustzijn van de betekenis van sociale innovatie te verhogen moeten worden opgenomen in de ESF regelingen op nationaal en regionaal niveau.

Bron: netwerkverbanden

Steekwoorden: sociale innovatie; internationaal