Workplace Innovation and its Relations with Organisational Performance and Employee Commitment

2012 – Een breed survey-onderzoek onder Nederlandse bedrijven laat zien dat er een positieve relatie is tussen innovatie in de arbeidssituatie en het presteren van die organisatie in kwantitatieve en kwalitatieve zin en tussen dit type innovatie en betrokkenheid van werknemers. Daarom zou innovatie van de arbeidssituatie (sociale innovatie) veel meer moeten worden toegepast in Europa, dan nu het geval is. Om Europees beleid te kunnen ontwikkelen dat bijdraagt aan het behoud van Europa’s concurrentiepositie, is onderzoek dat op dit onderwerp focust, van groot belang.

In de literatuur wordt ‘workplace innovation’ wel omschreven als de implementatie van nieuwe en geintegreerde interventies in de organisatie van het werk, HRM en ondersteunende technologieën en een strategie die de prestaties van de organisaties en de kwaliteit van de arbeid, verbetert.

In de TNO Werkgevers Enquête (2010) onder 2250 Nederlandse bedrijven werd een positieve relatie gevonden tussen sociale innovatie aan de ene kant en kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van de organisaties en betrokkenheid van werknemers aan de andere kant. Maar is er was geen relatie zichtbaar tussen sociale innovatie en werkstress risico’s gerapporteerd door de werkgever. Een relatief grote flexibele schil bleek een positieve relatie te hebben met het presteren van de organisatie maar niet met de betrokkenheid van de werknemers. Ondersteunende IT had een zwakke relatie met het presteren van de organisatie maar geen enkele met de betrokkenheid van werknemers. De conclusie is dat sociale innovatie (‘workplace innovation’) van belang is voor zowel de prestaties van als voor de mensen in organisaties.

Verwijzing: Oeij Peter, Steven Dhondt, Karolus Kraan, Robert Vergeer, Frank Pot. In: LLinE, Lifelong learning in Europe. Issue 4/2012.

Thema’s: Sociale innovatie, Monitoring & evaluatie, Internationaal

Bron: Artikelen

2012 – A large-scale survey among companies in the Netherlands demonstrates that there indeed is a positive relationship between workplace innovation and quantitative and qualitative organisational performance and commitment of employees. Yet workplace innovation measures should be more widespread in the European workplace. From the view of designing policies that help in sustaining Europe’s competitiveness, it is important that future research focusses on this question.

According to some theoretical approaches workplace innovation is the implementation of new and combined interventions in work organisation, HRM and supportive technologies, and a strategy that improves the performance of organisations and the quality of jobs. Using data from a large-scale survey among companies in the Netherlands, it is demonstrated that there indeed is a positive relationship between workplace innovation on the one hand, and quantitative and qualitative organisational performance and commitment of employees on the other. No relation was shown between workplace innovation and the risk of work stress as reported by the employer. A relatively large flexible buffer was positively related to performance, but not to employee commitment. The presence of IT to support the work processes did have a weak relation with performance but did not show to have any relation to employee commitment. The conclusion is that workplace innovation matters to performance and to people in organisations.