Work-in-NET: Algemene informatie

Het Work-in-NET is een netwerk van diverse agentschappen en organisaties, die onderzoeksprogramma’s beheren. Het netwerk verzamelt en verspreidt informatie over nationale en regionale onderzoeksactiviteiten met betrekking tot werkgerelateerde innovatie. Het onderzoek heeft vaak een toegepast karakter. Het NCSI is sinds kort ook officieel partner van dit Europese netwerk. Het Work-in-NET is in oktober 2004 opgericht en eindigt in september 2009 en valt binnen het ERA-NET programma van de Europese Unie.

Aanleiding

Vernieuwende interacties van alle stakeholders en uitgebreid ontwikkelde coalities zijn van vitaal belang voor de verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Raad van Lissabon. Een succesvolle uitvoering van deze doelstelling is afhankelijk van vele factoren. IT-toepassingen zijn wellicht de meest voor de handliggende, maar van cruciaal belang zijn ook vernieuwende bedrijfsstrategieën en nieuwe vormen van arbeidsorganisatie. Alleen door het verhogen van de kwaliteit van het werk en de creativiteit van de werknemers, alsmede een nieuw evenwicht van de sociale zekerheid en flexibiliteit van organisaties, zal Europa in staat zijn te voldoen aan de eisen van de kenniseconomie van de 21e eeuw.

Doelstelling
Het doel van Work-in-NET is het opzetten van duurzame communicatie en samenwerking in Europa tussen de – nog steeds gefragmenteerde – nationale en regionale onderzoeksactiviteiten op het gebied van werkgerelateerde innovatievraagstukken. De coördinator van het Work-in-NET (het Duitse ministerie voor Onderwijs en onderzoek) verzorgt de uitwisseling en het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over bestaande nationale activiteiten op het gebied van werkgerelateerde innovaties, zodat in de toekomst ook gezamenlijke transnationale initiatieven kunnen ontstaan.

Volgens de Lissabon-strategie en in lijn met de Europese strategische richtlijnen zijn de doelstellingen van de ERA-NET-project “Work-in-NET" als volgt:

·

Vermeerderen van de kennis, creativiteit en motivatie van mensen in de werkende wereld.

·

Bedrijven ondersteunen om een bron voor nieuwe ideeën, succesvolle producten en meer werkgelegenheid te worden.

·

Het opbouwen van netwerken en coöperaties, die zorgen voor nieuwe kansen voor productiviteit en voor werk.

·

Van elkaar leren hoe een nationaal programma van (toegepast) onderzoek gemanaged kan worden.

Actiepunten

De belangrijkste activiteiten van het work-in-NET worden geregeld door de nationale en regionale partners in een stapsgewijs proces. Hierbij zijn zowel de werkgevers- en werknemersorganisaties als de publieke organen en onderzoekinstellingen bij betrokken.

Startfase: uitwisseling van informatie. De nationale en regionale partners wisselen systematisch informatie uit over hun onderzoek door het ontwikkelen van gemeenschappelijke elektronische communicatiekanalen. Daarnaast worden er indicatoren onderscheiden voor de algemene programmabeschrijvingen en onderzoeksprocessen.

Tweede fase: strategische activiteiten. Overeenkomsten en verschillen tussen nationale onderzoeksprogramma’s worden geïdentificeerd in drie thematische werkgroepen. Op deze manier worden kernthema’s ontwikkeld voor een geïntegreerde innovatiestrategie.

Derde fase: gezamenlijke activiteiten. Er wordt een gezamenlijk actieplan ontwikkeld voor gebieden die van wederzijds belang zijn. Dit behelst een gezamenlijke database en infrastructuur, alsmede foresight en impact studies m.b.t. toekomstige uitdagingen voor de Europese ontwikkelingsdoelstellingen.
 
Laatste fase: transnationale activiteiten. De strategische en gezamenlijke activiteiten zullen leiden tot duurzame structuren om het werk met bilaterale en multilaterale R&D activiteiten (op het gebied van innovatiestrategieën gebaseerd op duurzame arbeid in Europa) te continueren.

Website work-in-NET: www.workinnet.org

Overzicht Work-in-NET partners: https://www.workinnet.org/5.htm

Gegevens coördinatie: https://www.workinnet.org/8.htm

Overzicht publicaties: https://www.workinnet.org/10.htm