WoonZorgCentrum Sint-Carolus; Praten met de bewoners is ook werken!

2016 – Het WoonZorgCentrum St. Carolus in Kortrijk, België biedt zorg en begeleid wonen aan semi-valide en zorgbehoevende ouderen in ongeveer 100 woongelegenheden. In januari 2013 startte het Centrum met een ESF-project: ‘mensgericht ondernemen’.

Het artikel dat hierover verscheen in het magazine van Flandres Synergy gaat hierbij als bijlage en wordt hieronder kort samengevat. 

Sociale innovatie

Het ESF project heeft tot een nieuwe missie en visie geleid en tot een transformatie van de organisatie. Het gaat om ‘bewoner-gericht werken’ met een integrale zorgverlening vanuit een goed samenwerkend multidisciplinair team dat de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de zorg aan een groep bewoners. De functies van de medewerkers werden ook flink verbreed, naast zorg verlenen besteden ze nu ook een deel van hun tijd aan activiteitenbegeleiding in de living.

Er zijn ‘referentiepersonen’ die ieder organisatie-breed verantwoordelijk zijn voor een bepaald domein, voorheen een managementtaak. Zij worden bijgestaan door op teamniveau aangeduide verantwoordelijken: ‘sterrolhouders’. In cross-functionele werkgroepen worden verbeteringen besproken en reflecterende gesprekken gevoerd over zorg-ethische of organisatorische kwesties. Nieuwe medewerkers en bewoners worden uitgedaagd om met frisse blik naar de organisatie en de zorg te kijken en feedback te geven. Er heerst een ‘ja-cultuur’. 

Aanleiding

Drie jaar geleden stelde het woonzorgcentrum vast dat het in een negatieve spiraal gevangen zat. Een stijgende zorgvraag, in combinatie met steeds minder middelen, brachten een goede zorgverlening en kwalitatieve jobs sterk in het gedrang. Informatisering, digitalisering, werken met protocollen, management vanuit het kwaliteitsmodel EFQM maakten dat men strak vasthield aan dag-structuren en daardoor werd de kloof tussen organisatie en bewoners steeds groter.

De komst van een nieuwe directeur en de start van een ESF-project hebben de veranderingen in gang gezet. 

Aanpak

Het project bestond uit drie deelprojecten die maakten dat veranderingen langzaam maar zeker konden ‘insijpelen’. In het eerste deelproject gingen werknemers buitenshuis en in werkuren werken aan de teamgeest. Tijdens deze trainingen werden de waarden, doelen en omgangsvormen van het team besproken en ook werden de teamtaken verdeeld in een ‘fleximatrix’.

Het tweede deelproject betrof het inwerken van nieuwe collega’s, het ‘onthaalbeleid’. Nieuwe medewerkers worden zorgvuldig ingewerkt en geruime tijd gecoacht.

Het derde deelproject was een training voor leidinggevenden in coachen en in het geven van feed back. 

Resultaten

In het FS artikel worden geen resultaten voor de organisatie noch voor de kwaliteit van de arbeid geschetst. 

Lessons learned

In het artikel wordt de Directeur bewonerszorg aangehaald; zij zegt: “Blijf geloven in de kracht van je mensen!” Andere lessen zijn: “Samenwerken als een volledig team is cruciaal.” en “Wanneer je als organisatie ervoor kiest om verandering door te maken, dan moet je mensen tijd en ruimte geven om de ideeën te laten binnensijpelen en mee te evolueren.”

Ook wordt verwezen naar het belang van het expliciteren van visie en van luisteren naar medewerkers want “Wanneer ze het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt, zullen ze hun twijfels, vragen en onzekerheden delen en kan eraan gewerkt worden”. 

Referentie

Goorts, Kaat. ‘Praten met de bewoners is ook werken!’ In: Magazine: FS Inspireert, GePROJECTeerd, pp.10 – 13. (zie de bijlage).