WIN - Quality of Working Life, Industrial Relations and Labour Productivity

Dit rapport is gebaseerd op de belangrijkste bevindingen van twee workshops over de kwaliteit van wrken, industriele relaties en arbeidsproductiviteit, als onderdeel van het WORK-IN-NET-project. Deze workshops werden georganiseerd door de Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS) en VINNOVA, de Swedish Innovation Agency (Stockholm, mei 2005).

Het rapport betreft een overzicht van de discussies tijdens de workshops op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, de kwaliteit van werken en arbeidsproductiviteit.

Doel

Het doel van deze workshops was het faciliteren van een informatie-uitwisseling tussen experts over praktijkvoorbeelden en onderzoeksprogramma’s op het gebied van sociale innovatie. De focus lag hierbij op de balans tussen de staat, de sociale partners en de individuele werknemers bij het creeren van betere werkomstandigheden en een groei in productiviteit en kwaliteit.

Aanpak

Het rapport is verdeeld in twee subonderwerpen:

·

Corporate Social Responsibility (CSR) and economic growth

·

Human Resource Management, Quality of Working Life and Labour Productivity

Binnen deze onderwerpen lag de focus op:

·

Nationaal beleid op het gebied van de kwaliteit van werken en sociale verantwoordelijkheid

·

De relatie tussen de kwaliteit van werken en het economisch beleid

·

De rol van sociale partners en wetgeving

·

Praktijkvoorbeelden

·

Bedrijfstrategieën

·

Motivatie en betrokkenheid bij medewerkers op het gebied van sociale innovatie

·

Veilig en gezond werken op de werkvloer

·

Interactief leren; goede en slechte voorbeelden

Zie voor het volledige rapport Quality of Working Life, Industrial Relations and Laubour productivity van H. Hart, E. Ribbing & K. Abrahamsson (2005) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.