WIN - Learning across boundaries

Dit rapport bespreekt de belangrijkste bevindingen van de benchmarking oefening die is uitgevoerd als onderdeel van het WORK-IN-NET project in 2007. Het is een vervolg op een eerdere oefening waarvan de resultaten zijn gepresenteerd in het artikel European programmes on work and labour innovation – a benchmarking approach (2005). Dit rapport uit 2005 besprak de activiteiten van acht verschillende programmas op het gebied van research & development. Dit nieuwe onderzoek gaat hier mee verder met behulp van drie nieuwe casestudies.

Deze publicatie biedt een overzicht en analyse van de programma-activiteiten die gericht zijn op het prometen van innovatie in Singapore, Vlaanderen en Ierland en een weergave van de resultaten van beide onderzoeken.

Singapore

Globalisatie, snelle technologische ontwikkelingen en vergrijzing zijn net als voor meer landen ook voor Singapore problematisch. Om de groei van de economie te kunnen waarborgen stopt het land veel energie in het behouden van haar ‘efficiency infrastructure’. De laatste jaren ligt er echter ook steeds meer nadruk op innovatie. Het is interessant of een land dat functioneert op gecentraliseerde planning er in slaagt om innovativiteit en creativiteit te promoten onder het volk.

Vlaanderen – Flanders Synergy Programme

Het Flanders Synergy Programma is opgericht in 2006 om samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven op het gebied van innovatie te stimuleren. Deze organisatie start projecten bij organisaties uit verschillende bedrijfstakken die als doel hebben sociaal te innoveren: zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid, nieuwe organisatiestructuren en medezeggenschap.

Ierland – Irish Workplace Innovation Fund

Dit fonds is een jaar geleden opgericht en heeft nu al grote effecten op de ontwikkeling van innovaties in Ierland. Met behulp van dit fonds kunnen organisaties investeren in HRM, dynamische managen, motivatie en de kwaliteit van werk verbeteren. Met dit fonds wordt een belangrijke stap gezet op het gebied van innovatie.

Aanpak

Gestart wordt met een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen op het gebied van innovatie binnen de drie cases. De resultaten van deze drie casestudies worden vervolgens gepresenteerd in vergelijking met de gegevens uit 2005.

De volgende resultaten zijn gebaseerd op de twee onderzoeken:

Integratie met politiek

Er is grote behoefte aan een betere integratie van de promotie van innovatie op de werkvloer binnen de economische beleidsvorming. Om deze integratie te laten slagen is duidelijk empirisch bewijs nodig dat het belang van innovatie laat zien voor de economie en van de noodzaak van een duidelijke aanpak en informatie om innovatie te stimuleren.

Rol van sociale partners

Sociale partners spelen een belangrijke rol in de meeste developmentprogrammas. Het linken van de politiek aan ontwikkelingen op de werkvloer betekent dan ook niet dat dit de positie van de sociale partners aantast.

Leren over de grens

Globalisatie en het Internet bieden mogelijkheden om informatie over innovatie over de eigen grenzen te brengen. Om dit optimaal te kunnen stimuleren zijn internationale fora nodig om instrumenten en ervaringen uit te kunnen wisselen.

Belang van inclusiviteit

Bij developmentstrategieën is het belangrijk dat iedereen meedenkt en meewerkt: zowel het management als de werknemers. Daarnaast is het tevens belangrijk dat deze strategieën binnen verschillende bedrijfstakken worden uitgevoerd.

Samenwerking tussen research en development

Naast het analyseren van de resulaten van developmentactiviteiten moet research ook actief worden ingezet als onderdeel van development; door feedback te geven en probleemoplossingen aan te dragen.

Netwerken

De aanpak van een andere organisatie hoeft niet direct geschikt te zijn voor de eigen organisatie. Goede uitwisseling van ervaringen kan hierbij de oplossing zijn.

Intellectueel en sociaal kapitaal

De beste manier om dit kapitaal te promoten is om extra aandacht te besteden aan een gedeelde definitie van development en door er voor te zorgen dat de deelnemers dezelfde taal spreken. Dit is een voorwaarde om binnen een strategie innovatief denken te stimuleren.

Zie voor het volledige artikel Learning across boundaries van T. Akasoini, E. Ramstad, T. Hanhike en N. Rouhiainen (2008) de bijlagen. Hier is tevens meer informatie over WORK-IN-NET en het onderzoek uit 2005 te vinden.

OVER WORK-IN-NET

De WORK-IN-NET Coordination Action (CA) heeft als doel het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie over nationale activiteiten op het gebied van innovatie. Door de kwaliteit van werk te verbeteren en meer in te spelen op de creativiteit van de medewerkers kan Europa meekomen met de eisen die gesteld worden aan de hedendaagse economie. De informatie wordt gedeeld met andere lidstaten van de Europese Unie waar sociale innovatie nog te weinig op de agenda staat. WORK-IN-NET wil hiermee de economische en sociale verschillen tussen de landen verkleinen.