What about the workers. Forty years of labour consultancy in Europe

What about the workers?
           Forty years of labour consultancy in Europe.

2020 – Dit boek over op werknemers gerichte consultancy, is geschreven door auteurs die deel uitmaken van het netwerk EESUN. Dat netwerk heeft het boek uitgegeven. Het European Employee Support Network bestaat sinds 1996 en is een netwerk van kleine, onafhankelijke adviesbureaus en instituten die zich met onderzoek naar arbeid en arbeidsverhoudingen bezig houden.

 

Centrale boodschap en uitgangspunt
De centrale boodschap van de auteurs is dat er analytische en procesinstrumenten beschikbaar zijn die kunnen worden gebruikt om duurzame arbeidsorganisaties en volwaardige banen te creëren. Waar nodig en mogelijk zijn in het boek cases opgenomen ter illustratie hiervan.
Het uitgangspunt dat zij hanteren is dat ‘het scheppen van innovatieve, duurzame en inclusieve organisaties een competitief voordeel kan hebben’. Dat kan worden bereikt door organisaties te ontwerpen vanuit de socio-technisch-systeem theorie, sociale dialoog en de betrokkenheid van werknemersvertegenwoordigers bij de besluitvorming. 

Organisatie van het boek
Het boek focust in het bijzonder op de arbeidsverhoudingen en ontwikkelingen in vijf Europese landen: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden en Duitsland.
In Hoofdstuk 1 wordt de maatschappelijke achtergrond in Europa geschetst: veranderingen en arbeidsverhoudingen.
Hoofdstuk 2 gaat over globalisering en de herstructureringsprocessen binnen en tussen bedrijven. Besproken worden welke opties er zijn voor vakbonden en werknemersvertegenwoordigers – in het bijzonder voor de Europese Ondernemingsraden – om in dit proces tegenkracht te organiseren.
De publieke sector komt in beeld in Hoofdstuk 3. Daar gaat het over de effecten van New Public Management, deregulering en privatisering voor de kwaliteit van publieke diensten en voor de werknemers in die sector, in de vijf landen. De sociale dialoog had in deze sector al lang moeten terugkeren.
Hoofdstuk 4 gaat over de veranderende arbeidsmarkt. Voorbeelden uit bedrijven laten zien wat de positieve gevolgen kunnen zijn als onderwerpen als employability, competentie-ontwikkeling en herplaatsingsbeleid in de sociale dialoog centraal worden gesteld.
Beheersen van de demografische uitdaging, is het onderwerp van Hoofdstuk 5. De auteurs stellen aan de orde dat verbetering van de arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden alsmede de sociale condities een organisatie ‘age-proof’ kunnen maken.
Hoofdstuk 6 betreft de intensivering van arbeid in de dienstensector. De spanning tussen participatie en control komt naar voren. Met voorbeelden uit de praktijk laten de auteurs zien wat de alternatieven zijn voor organiseren naar managementconcepten als BPR, Lean en Agile.
Hoofdstuk 7 gaat over nieuwe problemen zoals werkstress en risicobeoordeling. Voorbeelden uit de vijf landen van de beheersing van psychosociale risico’s worden gepresenteerd.
In Hoofdstuk 8 worden de sociaal-economische profielen geschetst van de vijf landen. In het bijzonder wordt ingegaan op regulering van werknemersvertegenwoordiging en arbeidsomstandigheden als kader voor de nationale markten voor ‘arbeids consultancy’.
In Hoofdstuk 9 wordt op basis van de praktijkervaring van de auteurs en de beschreven cases een synthese gemaakt van goede praktijken die bijdragen aan het verzoenen van management en arbeidsbelangen in veranderingsprocessen.
De hoofdstukken 2 tot en met 7 bevatten suggesties voor een goede aanpak.

Postscriptum
De inhoud van het boek lag al vast toen – vlak voor publicatie – begin 2020 de coronapandemie uitbrak met grote gevolgen niet alleen voor leven en gezondheid van de wereldbevolking maar ook voor de economieën van vrijwel alle landen. In het postscriptum reflecteren de auteurs op de mogelijke gevolgen van de pandemie op de onderwerpen die in het boek aan de orde komen.

Referentie
Klaveren, van Maarten; Denis Gregory, Aslaug Johansen, Per Tengblad, Robert Schleicher. ‘What about the workers? Forty years of labour consultancy in Europe.’ May 1, 2020, Amsterdam, Oxford, Paris, Stockholm, Bochum: European Employee Support Network (EESUN).
Het boek kan worden gedownload via:
https://wageindicator.org/documents/publicationslist/publications-2020/eesun-book-2020.pdf#page223

 

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Medezeggenschap, Duurzame inzetbaarheid
Sector: n.v.t.
Bron: Boek