Werknemervertrouwen in Nederland 2010

2010 – Dit onderzoek bespreekt het werknemervertrouwen in Nederland, uitgaande van de volgende vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap.

Aanpak

Een vragenlijst, gebaseerd om het Great Place to Work Model, is online ingevuld door 700 respondenten. In het model van Great Place to Work vormen de onderstaande waarden de 5 dimensies:

·

Geloofwaardigheid: de geloofwaardigheid en kwaliteit van het management.

·

Respect: de (h)erkenning van de individuele en professionele betekenis en bijdragen.

·

Eerlijkheid: de eerlijke verdeling van kansen, beloning en waardering.

·

Trots: de waardering voor iemands baan en verbinding met de organisatie.

·

Kameraadschap: de vriendelijkheid en gemeenschapszin.

De resultaten laten het percentage zien van het aantal respondenten dat de positieve antwoorden “vaak waar” of “bijna altijd waar” hebben gescoord. Daarbij zijn de respondenten die “geen mening” hebben geantwoord niet meegenomen. De identiteit van de deelnemer, alsmede haar werkgever, is anoniem verwerkt. Het onderzoek vond plaats gedurende de maand maart 2010.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek Werknemervertrouwen in Nederland zijn vergeleken met de scores van de Beste Werkgevers 2010. De gemiddelde score van de deelnemers aan dit onderzoek over alle stellingen is 58%. Het verschil met de Beste Werkgevers is aanzienlijk; de werknemers van deze bedrijven scoren 79%. Dit verschil van 21% roept om aandacht.

Conclusie/aanbevelingen

Geloofwaardigheid is essentieel om een cultuur van vertrouwen te bewerkstelligen. Managementvaardigheden op het gebied van communicatie, vakbekwaamheid en integriteit, zijn hierbij van groot belang. Het investeren in deze vaardigheden en vervolgens beloftes nakomen, zal het vertrouwen tussen medewerkers en managers aanzienlijk vergroten.

Respect tonen voor medewerkers heeft een positief effect op de perceptie van medewerkers op hoe zij behandeld worden door het management en vergroot het vertrouwen in hun werkgever. Medewerkers zijn enthousiaster in een werkomgeving waar men respectvol met elkaar omgaat. Medewerkers voor vol aanzien, door ideeën en suggesties serieus te nemen en oog te hebben voor ieders werk/privé balans, leidt hier toe. In alle organisaties zou meer aandacht voor de medewerker als mens en interesse in de persoon getoond moeten worden.

Een werkomgeving waarin alle medewerkers eerlijk worden behandeld, stelt mensen die er werken in staat zich te concentreren op hun werk in plaats van aan ondermijnend gedrag of aan het zichzelf moeten verdedigen. Een eerlijke werkomgeving vermindert afleidingen ten gevolge van onrechtvaardigheden, politieke spelletjes en vooroordelen en stelt mensen in staat optimaal bij te dragen. Meer transparante communicatie en open en eerlijk gedrag binnen organisaties is de uitdaging voor heel Nederland.

Een hoge mate van trots heeft een positief effect op de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk, wat leidt tot een verhoging van productiviteit, teamwork en toewijding aan de organisatie. Trots kan verhoogd worden door de betekenis van het eigen werk, de resultaten van het team en de bijdrage van de organisatie aan de omgeving duidelijk zichtbaar te maken.

Het koesteren van gevoelens van verbondenheid en gastvrijheid en het benadrukken van het belang van het gevoel een gemeenschap te zijn dragen bij aan de ontwikkeling van relaties tussen medewerkers, aan de onderlinge samenwerking en aan het werkplezier.

Verwijzing

Voor meer informatie kunt u terecht op www.greatplacetowork.nl

Bronvermelding

Zie voor het onderzoeksrapport Werknemervertrouwen in Nederland 2010 – eindrapportage (2010) van Jos Plompen en Erik van Riet de bijlage.

Keywords

sociale innovatie, innovatie & innovatievermogen