Werkboek slimmer werken in de zorg

2010 – De ervaringen met het project Slimmer werken in de zorg van CNV Publieke zaak en BMC zijn opgenomen in een werkboek. Op 27 januari 2010 is dit werkboek tijdens de slotconferentie Slimmer werken gepresenteerd.

Achtergrond
De komende jaren gaan we grote veranderingen zien in hoe zorg en welzijn geleverd gaan worden. De voorzieningen zullen meer in netwerken en dichter bij huis georganiseerd zijn, de cliënt/patiënt/bewoner krijgt een centrale rol en tussen de aanbieders zullen taakverschuivingen ontstaan. De vraag naar zorg- en welzijnsvoorzieningen zal verder toenemen. Tengevolge van de vergrijzing neemt het aantal mensen met een of meer chronische aandoeningen toe, waardoor de zorgvraag zal toenemen. Mensen leven langer en de periode dat ze leven met (chronische) aandoeningen (onder andere diabetes, depressie en dementie) wordt langer. Daarentegen zorgt diezelfde vergrijzing samen met andere factoren ervoor dat de arbeidskrapte op de arbeidsmarkt toeneemt.

Innovatiever en slimmer werken in zorg en welzijn worden daarmee noodzaak om aan de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen. De toepassing van moderne technieken kan dit ondersteunen. Zowel het investeren in factoren die werkplezier beïnvloeden als de productiviteit verbeteren is onontbeerlijk. Slimmer Werken biedt daartoe een adequaat gebleken methode.

Het succes achter Slimmer Werken
Bij Slimmer Werken draait het om initiatieven van en voor de werkvloer om meer actief mee te denken én te doen. Voor medewerkers staat Slimmer Werken voor: dé kans om mee te praten, een eigen stem en inbreng te hebben, actief en ook op eigen initiatief aan passende oplossingen en verbeteringen werken, de mogelijkheid om de betrokkenheid te tonen en vorm te geven aan de eigen toekomst.

Managers en bestuurders bieden via Slimmer Werken een podium voor verrassende, creatieve én uiterste praktische oplossingen. Enerzijds geven zorg- en welzijnsinstellingen hun betrokken medewerkers zo het signaal ze serieus te nemen. Aan de andere kant doet de organisatie er ook echt zelf haar voordeel mee; van gemotiveerde medewerkers, minder uitstroom van geschikte krachten tot verbetering van dagelijkse processen en handelingen.

De investering: tijd, energie en commitment. Voor Slimmer Werken zijn verder geen additionele budgetten nodig en dat maakt het initiatief voor een project extra aantrekkelijk. Organisaties ‘doen het’ immers met de kennis en kunde die er al is, het aanwezige kapitaal wordt beter benut.

Waarom Slimmer Werken?
Waarom zou een bestuurder, werknemer of manager in de zorg Slimmer Werken? Omdat het kansen biedt. Reële mogelijkheden om de dienstverlening richting cliënten en patiënten te verbeteren én direct ook concrete oplossingen om het werk en de sfeer zelf prettiger te maken. Slimmer Werken biedt kansen aan zorg- en welzijnsinstellingen en niet in de laatste plaats aan de medewerkers zelf.

Juist in zorg en welzijn hebben mensen op de werkvloer kennis over welke logistieke, administratieve en organisatorische veranderingen kunnen leiden tot betere dienstverlening en minder kosten. Centraal hierbij staat de vraag: ‘Hoe kan ik als professional de beste zorg/dienst verlenen aan de cliënt?’

Bestuurders, medewerkers en hun managers: alle betrokken partijen met één gezamenlijk doel: sociale innovatie in de sectoren zorg en welzijn verbeteren om daarmee de kwaliteit van het product, de arbeidsproductiviteit en het werkplezier te verhogen. Anders, innovatiever en Slimmer Werken in de zorg zijn daarmee noodzaak om aan de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen. Met Slimmer Werken spelen instellingen beter in op de toekomst van de zorg. Met Slimmer Werken geven medewerkers ook actief invulling aan hun eigen toekomst in de zorg.

Resultaten en effecten
Het project Slimmer Werken richt zich vooral op het aanbrengen van verbeteringen in de dagelijkse werksfeer. Er zijn nog interessante resultaten te behalen. Denk bij bedrijfsvoering bijvoorbeeld aan meer inzicht in de relatie tussen kosten per zorgproduct en een efficiënte taakverdeling. Benutten instellingen de mogelijkheden van zelfzorg, zoals de inzet van jonge ouderen als mantelzorger of vrijwilliger? Wordt de beschikbare ICT-technologie al optimaal toegepast? Sluit het personeelsbeleid goed aan op de praktijk? Of zijn de zorgprocessen eens aan een frisse blik toe?

De methodiek Slimmer Werken
De methodiek van Slimmer Werken is laagdrempelig en voorziet in een projectmatige aanpak met een probleemanalyse, het selecteren van praktische toepasbare verbeteringen en het implementeren en borgen in de organisatie. Medewerkers worden uitgenodigd om mee te denken en mee te werken aan verbetervoorstellen op die knelpunten die voor hen belangrijk zijn.

Iedere organisatie, ieder team geeft daar zijn eigen inkleuring aan die past bij de context. Slimmer Werken is in en door iedere zorg- en welzijnsinstelling in te zetten, zónder dat er extra budget voor nodig is.

De methodiek bestaat uit vijf stappen:

1.

Inventariseer; waar willen we samen mee aan de slag gaan?

2.

Analyseer; waar zien we kansen voor innovatie en verbetering?

3.

Concretiseer; welke verbeterafspraken maken we?

4.

Vul in en voer uit; wie kan wat doen en wanneer?

5.

Implementeer; wat zijn de vervolgactiviteiten?

Werkboek: “Slimmer Werken in de praktijk”.
Het werkboek ‘Slimmer Werken in de praktijk’ geeft handvatten bij het opzetten van Slimmer Werken in organisaties. In vijf stappen wordt een team of afdeling (de SW-groep) begeleid om door sociale innovatie effectiever te gaan werken.
Meer informatie en/of het werkboek bestellen?
Voor het bestellen van het werkboek of aanvragen van meer specifieke informatie gaat u naar: https://www.bmc.nl/slimmerwerken/werkboek

Keyword: slimmer werken