Welvaartsgroei door en voor iedereen: Ontwerpadvies

Commissie Sociaal-Economisch Beleid

Ontwerpadvies: Welvaartsgroei door en voor iedereen

2006

128 pagina’s

Welk beleid is nodig om ook op de middellange termijn welvaartsgroei in Nederland mogelijk te maken? Wat is hierbij de rol van de overheid, de sociale partners en individuele werkgevers, werknemers en burgers? Deze vragen staan in dit advies centraal1. De meer specifieke vragen uit de adviesaanvraag zijn gerelateerd aan de thema’s kenniseconomie, sociale innovatie en verantwoordelijkheden dragen en delen.

Tegen de achtergrond van de adviesvragen heeft dit advies een conceptueel karakter. De SER schetst een beleidsfilosofie van waaruit de uitdagingen van de komende vijf à tien jaar het best tegemoet kunnen worden getreden. Verder formuleert hij voorstellen en beleidsoriëntaties; ook geeft hij zijn mening over de hoofdlijnen van het budgettaire beleid.

De raad gaat in dit advies niet uitputtend op alle vragen uit de adviesaanvraag in. Dit advies ziet hij als het eerste deel van de beantwoording van de adviesaanvraag over het middellangetermijnbeleid. De raad zal in het verlengde van dit eerste deel eind 2006 met een tweede deel van het middellangetermijnadvies komen, waarin het cluster scholing, ontslagrecht en Werkloosheidswet (WW) centraal staat. Bij scholing gaat het om de nadere invulling en uitwerking van instrumenten (zoals een individuele scholingsfaciliteit) waarmee serieus werk wordt gemaakt van een leven lang leren. Bij het ontslagrecht is de aanpassing aan een herijkt sociaal-economisch bestel de invalshoek.

Het ontwerpadvies Welvaartsgroei door en voor iedereen (2006) van de SER is te vinden in de bijlagen.