Waterschappen aantrekkelijker en productiever door telewerken

2008 – In het kader van het project Dagindeling ESF-3 heeft E-werkForum bij twee Waterschappen een experiment uitgevoerd waarin onderzocht is of telewerken bijdraagt aan een betere combinatie van arbeid en zorg en aan de aantrekkelijkheid van de werkgever. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.

Werken voor een Waterschap heeft vooral door het technische karakter van veel van de werkzaamheden van oudsher het imago ‘mannenwerk’. Dit blijkt ook uit de personele kengetallen; 80% van de medewerkers is man. Opvallend is dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. De organisatie heeft dan ook de behoefte haar positie als werkgever aantrekkelijker te maken voor een meer diverse werknemersdoelgroep.

Doel

D.m.v. actief diversiteitsbeleid wilen de Waterschappen vooral jongere medewerkers aantrekken. Ook wil men meer vrouwen werven. In het project is onderzocht of de mogelijkheid tot telewerken, en daarmee de mogelijkheid tot meer flexibiliteit in werktijden, de aantrekkelijkheid als werkgever vergroot. Plus: aandacht voor de cultuur- en organisatieverandering (randvoorwaarden en belemmeringen)

Ook in het kader van levensloopbewust personeelsbeleid is het voor organisaties aantrekkelijk telewerken als reguliere werkvorm in te voeren. De organisatie heeft met dit experiment inzicht gekregen in de bruikbaarheid en de randvoorwaarden van telewerken.

Resultaten

Het project laat aantoonbare positieve opbrengsten zien van telewerken bij werknemers en organisatie; o.a. meer productie, hogere tevredenheid medewerkers, afname reistijden/kilometers (met 200.000 km), meer tijd voor gezin, betere taakverdeling. Telewerkers geven aan dat zij meer doen in minder tijd; het telewerken heeft een positief effect op de persoonlijke motivatie van medewerkers; telewerken heeft geen negatief effect op de samenwerking met collega’s en de sfeer op de afdeling.

Voortgang

Beide organisaties zijn voornemens telewerken als reguliere werkvorm te implementeren. Het project biedt andere organisaties aanknopingspunten voor het invoeren van telewerken.

Keywords: dynamisch managen, flexibel organiseren