Voeten op de Vloer

2005 – Tot voor kort had het ‘poldermodel’ een glanzende reputatie. Aan het begin van de 21 eeuw wordt daar heel anders tegen aan gekeken en staat het (weer) ter discussie. Is het najaarsakkoord van 2003 een laatste oprisping geweest van een model dat volledig is uitgehold? Is er nog wel voldoende draagvlak voor de CAO’s? Is de ondernemingsraad wel echt ‘volwassen’? Wat betekent de toenemende rol van verzekeringsmaatschappijen in de individuele belangenbehartiging?

De auteurs onderscheiden in deze studie vijf vormen van belangenbehartiging van werknemers: wetgeving, nationaal tripartiet overleg, CAO’s, individuele belangenbehartiging en personeelsvertegenwoordiging door de ondernemingraad. Van elk van deze vormen worden de ontwikkelingen van de laatste tien jaar beschreven. Interviews met dertig sleutelpersonen op het terrein van de arbeidsverhoudingen vormen de basis voor het in kaart brengen van de toekomstverwachtingen en strategische keuzes.

Tien jaar geleden is een zelfde studie uigevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voeten op de vloer is in zekere zin een update van deze studie en vormt een actuele bijdrage aan het debat over de dilemma’s in de arbeidsverhoudingen.