Van beeldvorming naar effectief doorbraken maken in vernieuwingsprocessen. Een onderzoek naar vernieuwend leiderschap binnen logistieke organisaties. Eindrapport

2019 – dit is het eindrapport van een onderzoek naar de spanningsvelden voor ‘sociaal intelligent leiderschap’.

De vraagstelling van dit onderzoek is: hoe kan de ‘innovatie-paradox’ die ook in de logistieke sector waarneembaar is, met intelligent leiderschap doorbroken worden. ‘Wat’ is daarvoor nodig en vooral ‘hoe’ kan dat gedaan worden. De innovatie paradox is het verschijnsel dat er veel ideeën voor vernieuwing zijn maar deze maar nauwelijks worden toegepast.

Doel en doelgroep
Het doel van het onderzoek is kennis te ontwikkelen over sociale innovatie en nieuwe vormen van leiderschap ten behoeve van directeuren en senior-managers in  bedrijven in de sector logistiek. Zij zouden zich nog beter moeten kwalificeren als functionele leider en vernieuwer.

 

Methode
De onderzoekers zijn te werk gegaan volgens de ‘sociaal-dialectische methode’. Zij hebben 9 gesprekken gevoerd met vooraanstaande leiders in de sector en daaruit zeven spanningsvelden gedestilleerd.

Resultaten
Uit de gesprekken komt naar voren dat deze leiders goed zijn in het redeneren vanuit problemen maar meer moeite hebben met het duiden van de eigen behoefte en die van anderen.
De zeven spanningsvelden:

  1. De markt is turbulent versus moeilijk bij te houden; men moet de juiste snelheid vinden versus meer momentum creëren en doelmatig en vastberaden veranderen.
  2. De klantrelatie; bij het ontwikkelen van een klantrelatie dient men een ‘vleugje’ te innoveren versus afwachtend te zijn, of te wel: een afwachtende houding aan te nemen versus de klant actief te betrekken bij vernieuwingen.
  3. De medewerkers; het vermogen van medewerkers om proces-overschrijdend te leren, bevorderen versus het proces leidend te laten zijn en systematisch kennis borgen.
  4. Het bedrijf; er is vaak een wil om vooruitstrevend te handelen maar ook onvermogen om in het bedrijf vernieuwende ideeën om te zetten in praktijk.
  5. De diensten; focus hebben versus buigzaam zijn, het perspectief van de klant vasthouden en continue verbeteren versus effectief inspelen op de diversiteit in klantbehoeften.
  6. Klantbehoeften; grenzeloos zijn versus alleen staan, een onbalans laten bestaan tussen de commerciële prijs en wat de klant betaalt versus een situatie waarin alle medewerkers, en niet alleen de manager, denken en handelen vanuit de klantbehoeften.
  7. De toekomst; langdurige en hechte klantrelaties onderhouden versus autonoom kansen identificeren en effectief anticiperen op afbreukrisico’s.

Aanbevelingen
De onderzoekers hebben twee aanbevelingen:
. Het inrichten van een ‘dialectisch platform’; dat is een vaste aangewezen groep professionals uit de eigen groep van een organisatie die onder begeleiding van externe professional en met behulp van een ‘sleuteltechnologie’ onderzoeken wat de beste strategie en besluiten zijn voor de organisatie.

. Deelname aan een living lab; die deelname leidt tot ‘high impact learning en kennistoepassing’. In het lab vindt een verscheidenheid aan onderzoeksprojecten plaats waarbij onderzoekers de ontwikkeling van nieuw leiderschap vanuit verschillende disciplines belichten, vraaggestuurd en praktijkgericht.
De kennis zou sectorbreed verspreid kunnen worden door participatie van de Kennisdc’s logistiek.                

 

Referentie
Collé, Jan; Strikker, Linda; Bree, van Bas; Sneek, Niels. (2019) ‘Van beeldvorming naar effectief doorbraken maken in vernieuwingsprocessen. Een onderzoek naar vernieuwend leiderschap binnen logistieke organisaties.’ Eindrapport. Universiteit voor Intelligent Ondernemen en TKI Dinalog.

 

Thema: Dynamisch management en Leiderschap
Sector: Logistiek
Bron: onderzoeksrapport