Training: Ontwikkelen van teams bij organisatieverandering

Organisaties werken steeds meer met teams om het hoofd te kunnen bieden aan veranderingen. Kennis en vaardigheden zouden daardoor veel natuurlijker door de organisatie stromen waardoor er soepeler ingespeeld kan worden op de eisen van een competitieve en turbulente omgeving. Deze gedachte wordt verder ondersteund door het feit dat werknemers de meeste energie opbrengen voor het uitvoeren van wat ze zelf hebben bedacht. Mensen die constructief samenwerken scheppen synergie.

Het werken in teams is niet nieuw en heeft al geruime tijd de aandacht van het bedrijfsleven. Ook binnen de overheid en onderwijsinstellingen neemt de belangstelling hiervoor toe. Toch blijkt het invoeren van een zelfsturend team of van het Vrije Model Taakbeleid geen sinecure. Gedragswetenschappelijke inzichten worden soms als kunstjes over de schutting van het team heen gegooid. Veel bekende management thema’s zoals cultuur, besluitvorming, conflicthantering, leiderschap, et cetera dienen echter in een ander perspectief te worden geplaatst wanneer het gaat om teams. Daarnaast is er geen enkele reden te veronderstellen dat de meeste mensen in onze Westerse cultuur goede teamspelers zijn. Het internationale cultuuronderzoek van Hofstede heeft aangetoond dat de toenemende individualiseringstendens haaks staat op het creëren van gemeenschapszin.

In deze tweedaagse cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende (gedragswetenschappelijke) aspecten die essentieel zijn bij de ontwikkeling van een team bij organisatieverandering. De cursus resulteert in een veranderplan voor de eigen organisatie om de ontwikkeling van het team verder te optimaliseren en een overzicht van de belangrijkste veranderaspecten die aan de orde zijn bij de ontwikkeling van een team.

Onderwerpen:

·

Teamzelfonderzoek

·

Het team: afbakening van de grenzen

·

Teammissie

·

Metaforenopdracht

·

De aanpak van het veranderproces

·

Teamvorming versus teamontwikkeling

·

Teamrollen

·

Fasen van teamontwikkeling

·

Leidinggeven aan teams

·

Besluitvorming binnen het team: rationele en intuïtieve componenten

·

Conflicten hanteren binnen teams

·

Motivatie en communicatie: twee kanten van een zelfde medaille

·

De betekenis van de nationale cultuur voor het werken in teams

Voor wie: leidinggevenden, teamleiders en medewerkers van een team die een stap willen zetten om de ontwikkeling van hun team verder invulling te geven.

Kijk voor meer informatie op: https://www.tcsi.nl/product/32/ontwikkelen-van-teams-bij-organisatieverandering.php