TNO TeamScan

2009 – De TNO Teamscan is een instrument om voor een team díe factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op de creativiteit en innovatiekracht van zowel individuen als het team. De factoren en de methodiek zijn onderbouwd vanuit de wetenschappelijke literatuur. Met de Teamscan worden de sterktes en zwaktes van een team in creativiteit en innovatiekracht zichtbaar. De uitkomsten kunnen gebruikt worden als uitgangssituatie voor een discussie over verbeterpotentie. Tevens is het bruikbaar om de effectiviteit van het verander/verbetertraject te toetsen door de scan toe te passen als voor- en nameting.

Ontwikkeling en toepassing van de Teamscan
In de eerste helft van 2007 is de ‘Teamscan voor creatieve sessies’ ontwikkeld op basis van een literatuur- en marktinventarisatie die in 2006 zijn uitgevoerd (zie Blok et al., 2006). Deze eerste versie bestaat uit de volledige modules met complete vragensets uit gevalideerde vragenlijsten. Vanwege de omvang is deze complete versie niet altijd praktisch toepasbaar. In 2008 is een tweede, Nederlandstalige, versie ontwikkeld voor onderzoek naar inrichting van de overlegruimte bij verschillende teams van de TU Delft. In deze versie is gekozen voor een selectie van de vragen, en is daardoor overzichtelijker. Bovenstaande versies kunnen in geheel als basisinstrument worden gebruikt, maar de Teamscan zal het beste werken wanneer het op maat wordt toegepast. De Teamscan zal in 2009 ingezet worden bij het project Innovatie Katalysator van TNO in samenwerking met Future Centres van onder andere Rijkswaterstaat en ABN AMRO.

Aanpak
Op basis van in de literatuur bekende vragenlijst modules is de Teamscan samengesteld. De volgende modules komen in de Teamscan voor:

·

Support for creativity and risk taking (uit :Caldwell and O’Reilly, 2003)

·

Leadership clarity (uit: West et al. 2003)

·

Emphasis on quality (uit: Anderson & West 1998)

·

Reflexivity (uit: De Dreu, 2007)

·

Outcome Interdependence (uit: Vegt et al., 2000)

·

Task Interdependence (uit: Vegt et al., 2000)

·

Minority dissent (uit: De Dreu en West, 2001)

·

Tolerance of mistakes (uit :Caldwell and O’Reilly, 2003)

·

Teamwork (uit :Caldwell and O’Reilly, 2003)

Om ook het resultaat te bepalen, zijn de volgende modules toegevoegd:

·

Outcome, importance and level of innovation (uit: Caldwell and O’Reilly, 2003)

·

Team innovation, four dimensions: magnitude, radicalness, novelty, impact) (uit: West & Anderson 1996)

Naast deze modules wordt ten slotte gevraagd naar algemene informatie over het team (aantal personen en leeftijd van het team en naar informatie (leeftijd, geslacht, opleiding) over de persoon die de Teamscan invult.

De Teamscan bestaat als een (beveiligde) excel sheet waarin de antwoorden worden opgeslagen in een apart tabblad. Een printscreen weergave staat hieronder ter illustratie:

Contactpersoon TNO 
Liesbeth Groenesteijn: Liesbeth.groenesteijn@tno.nl

Keywords: innovatie & innovatievermogen, teamwerken