Tijdgebrek: onzichtbaar knelpunt van technologieondernemers

2009 – Technologiebedrijven vertalen nieuwe, wetenschappelijke kennis in concrete producten waarvan de samenleving profiteert. Beleidsmakers is er veel aan gelegen om technologiebedrijven tot meer innovatie te stimuleren, en richten zich daarbij vooral op het wegnemen van knelpunten zoals personeelsgebrek, financieringsproblemen en administratieve lasten. Uit onderzoek van EIM komt echter een ontbrekend knelpunt naar voren dat tot nu toe niet aan de orde is gekomen: tijdgebrek.

Technologieondernemers maken langere werkweken dan de gemiddelde ondernemer in het Nederlandse MKB. Zij zijn anders georganiseerd; waar reguliere ondernemers de meeste tijd kwijt zijn aan uitvoerend werk, kent de werkweek van technologieondernemers meer plaats voor management en innovatie. Niettemin klaagt 30% van de technologieondernemers over hun gebrekkige timemanagement. Door het specialistische karakter van hun werk ervaren zij problemen om werkzaamheden te delegeren en om zich effectief te organiseren. Een kans voor beleid is om technologieondernemers bij hun timemanagement te ondersteunen; hiermee kan de innovatieactiviteit van technologiebedrijven een impuls krijgen.

Doelstelling

In 2008 heeft EIM onderzocht met welke knelpunten technologiebedrijven in het MKB te maken hebben2. Uit dit onderzoek bleek dat de werving van personeel, het aantrekken van financiering en administratieve lastendruk inderdaad de drie voornaamste knelpunten zijn. Naast deze ‘usual suspects’ kwam echter ook een vierde knelpunt naar voren, namelijk tijdgebrek van technologieondernemers. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de tijdsbesteding

van technologieondernemers in het MKB, en de mate waarin zij problemen ervaren met hun timemanagement.

Aanpak

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee EIM-bedrijvenpanels: Technologiebedrijven en het MKB-beleidspanel.

In de praktijk zijn technologiebedrijven zeer moeilijk uit statistieken over het bedrijfsleven te destilleren. Om meer te weten te komen over technologiebedrijven heeft EIM in de periode 2005-2008 een panel van technologiebedrijven opgezet. EIM verzamelt informatie uit dit panel door middel van een jaarlijkse enquête. In de meting van oktober 2008 is uitgebreid aandacht besteed aan hun tijdsbesteding en de mate waarin zij problemen ervaren met hun timemanagement.

De hier gerapporteerde gegevens hebben betrekking op 450 respondenten, allen directeuren/ eigenaren van technologiebedrijven in het MKB. Het onderwerp tijdsbesteding is in de meting van oktober 2005 gemeten met een enquête onder 1.888 ondernemers in het MKB. Deze steekproef is representatief voor alle MKB-bedrijven in Nederland.

In dit rapport komende volgende onderwerpen aan bod:

·

De vergelijking van de tijdsbesteding van technologieondernemers met die van reguliere ondernemers in het MKB.

·

De mate waarin technologieondernemers problemen ondervinden met hun timemanagement; welke oorzaken zij zien en welke oplossingen

·

De bevindingen van het onderzoek en de mogelijkheden om nieuw beleid te ontwikkelen.

Het onderzoeksrapport Tijdgebrek: onzichtbaar knelpunt van technologieondernemers (2009) van K.P. van den Berg en J.P.J. de Jong voor EIM is te vinden in de bijlagen.

Keywords: flexibel organiseren, monitoring & evaluatie