The forgotten resource: Corporate Governance and Employee Board Level Representation

2007 – Deze studie gaat in op governance structuren en corporate governance-codes in vier afzonderlijke Europese landen: Frankrijk, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De vier landen vormen zeer verschillende tradities van corporate governance – de aandeelhouderswaarde is dominant in het Verenigd Koninkrijk terwijl in Nederland bedrijven voornamelijk worden gerund vanuit het belang van alle betrokkenen. Het Verenigd Koninkrijk is ook het enige land van de vier waar de werknemers zeer weinig tot geen inspraak hebben in het beleid.

Corporate governance – de manier waarop grote bedrijven worden gerund – is steeds belangrijker geworden de afgelopen jaren. Financiële schandalen bij bedrijven als Enron en WorldCom, alsmede gelijksoortige problemen in Europa, hebben geresulteerd in de invoering van corporate governance-codes in de meeste grote landen.

Deze codes moeten echter worden gezien in relatie tot reeds lang bestaande nationale structuren van corporate governance, die vaak zeer verschillend zijn – in hun vormen, in hun deelnemers, en zelfs in hun doel. In sommige gevallen hebben vertegenwoordigers van werknemers een duidelijke en belangrijke rol, in andere gevallen is deze rol nihil of zelfs niet aanwezig.

Ondanks deze verschillen, blijkt uit de studie dat de corporate governance-codes die zijn ingevoerd in elk land bijna hetzelfde zijn. En, inderdaad, de commissies die ze opgesteld hebben, zijn geconfronteerd met de noodzaak om de verwachtingen van internationale beleggers te voldoen en hebben dus bewust gekozen voor gemeenschappelijke oplossingen.
Een duidelijk gevolg is dat deze codes grotendeels voorbij gaan aan de rol die werknemersvertegenwoordigers spelen op directieniveau. Het bewijs, gepresenteerd in de studie, is dat de werknemersvertegenwoordigers die deelnemen in  de raden van bestuur wel degelijk als zeer positief worden ervaren. Zij blijven in de wereld van de corporate governance codes echter een vergeten bron.

Deze studie vat de informatie van vier nationale verslagen samen, presenteert het algemene beeld en bevat daarnaast aparte samenvattingen van elk land.

ISBN: 978-3-86593-070-5

Keywords: Arbeidsverhoudingen, internationaal