Het verband tussen technostress en duurzame inzetbaarheid: doet leeftijd er toe?

Het verband tussen technostress en duurzame inzetbaarheid: doet leeftijd ertoe?

2020 – In dit artikel in een Themanummer van Gedrag en Organisatie over ‘De toekomst van werk’, doen Van Vuuren et al. verslag van een onderzoek naar de relatie tussen technostress en duurzame inzetbaarheid en de invloed van leeftijd daarbij.

Voortschrijdende digitalisering en technologisering van werk kunnen stress oproepen. Dit, samen met de vergrijzing van het personeelsbestand, zet mogelijk de duurzame inzetbaarheid van het personeel onder druk. In een organisatie uit de technische sector is nagegaan in welke mate duurzame inzetbaarheid samenhangt met het ervaren van stress als gevolg van werken met technologie (technostress). Daarnaast is onderzocht wat de mogelijke invloed van chronologische leeftijd is op deze relatie. Voor technostress is onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende dimensies, te weten: techno-overbelasting, techno-invasie, techno-complexiteit, techno-onveiligheid en techno-onzekerheid. Duurzame inzetbaarheid is gemeten aan de hand van de drie bekende pijlers: werkvermogen, employability en vitaliteit. Aan dit onderzoek werkten 158 respondenten mee. De resultaten laten onder andere zien dat technostress slechts in geringe mate negatief samenhangt met duurzame inzetbaarheid. Uit de regressie-analyses komt naar voren dat oudere werknemers een lagere employability ervaren dan jongere werknemers. Hun werkvermogen en vitaliteit verschillen echter niet van die van jongere werknemers. De invloed van leeftijd op het verband tussen technostress en duurzame inzetbaarheid is eveneens beperkt. Al met al blijkt uit deze studie dat de consequenties van technostress voor duurzame inzetbaarheid gering zijn. Kalenderleeftijd lijkt in dit verband geen grote rol te spelen.

Referentie

Vuuren, van Tinka; Maria Peeters, Serena Pareja Diaz, Ben van Veen. ‘Het verband tussen technostress en duurzame inzetbaarheid: doet leeftijd ertoe?’. In: Gedrag en Organisatie #4, 2020. De toekomst van werk: impact van technologie op organisaties. Themanummer.

 

Thema: Duurzame inzetbaarheid

Sector: n.v.t.

Bron: Artikel