Subsidieregeling Sociale Innovatie Provincie Gelderland

Subsidieregeling Sociale Innovatie van de Provincie Gelderland

2019 – De Provincie Gelderland gaat Sociale Innovatie stimuleren met een subsidieregeling. Op de website Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Provincie wordt de regeling toegelicht, (zie verwijzingen hieronder).

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Technologische innovatie kan niet zonder sociale innovatie. Onderzoek laat zien dat bedrijven in de provincie hun concurrentiekracht en innovatiekracht nog kunnen verbeteren door te investeren in sociale innovatie (Volberda en Heij, 2018, zie hieronder).

Door slimmer (samen) te werken en het werk beter te organiseren kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en daarin blijven leren en ontwikkelen. Als voorbeelden worden genoemd: werken in zelfsturende teams, flexibele werktijden en het ontwikkelen van een leercultuur. Het is de bedoeling de dialoog tussen werkgever en werknemers te versterken.

Met deze subsidie kunnen Gelderse bedrijven, instellingen en gemeenten investeren in opleidingen of activiteiten die zijn gericht op slimmer werken, dynamisch managen, flexibel werken of nieuwe vormen van samenwerking.

MKB, onderwijsinstellingen en gemeenten
De regeling is bedoeld voor het midden en klein bedrijf (MKB, 50 t/m 250 medewerkers), onderwijsinstellingen en gemeenten, allen met een ondernemingsraad. De ondernemingsraad moet ook instemmen met de subsidieaanvraag.
Zij kunnen tussen 1 augustus en 31 december 2019 een plan indienen om voor subsidie in aanmerking te komen. Voor bedrijven bestaat de subsidie uit 100% van de subsidiabele kosten, voor onderwijsinstellingen is dat 50%. De minimale subsidie is 50.000 en maximaal wordt 100.000 uitgekeerd. De Provincie zet hiervoor 2 miljoen euro in.

 

Nulmeting
Januari 2018 verscheen het rapport ‘Nulmeting digitalisering en sociale innovatie Gelderland en Overijsel’ door Volberda en Heij. Van alle bedrijven met minimaal 5 werknemers in de High Tech/Smart Material (HTSM) sector en andere maakbedrijven in Gelderland en Overijssel hebben er 449 de volledige vragenlijst doorlopen. Dat is ca. 10% van alle bedrijven.

De conclusies zijn, kort samengevat:

  • Deze bedrijven scoren op digitalisering hoger dan het landelijk gemiddelde; maar het aantal medewerkers dat werkt met een computer en met internet is relatief laag.
  • Tijd en financiën vormen een belemmering om intensiever elektronisch te verkopen en ICT toe te passen in operationele processen.
  • De mate van sociale innovatie is rond het landelijk gemiddelde, maar blijft achter op zelforganisatie en co-creatie.
  • Het uitvoeren van innovatie-activiteiten naast de dagelijkse werkzaamheden vinden deze bedrijven lastig en dat vormt een belemmering voor product- en procesinnovatie.

Volgens de onderzoekers moeten bedrijven om hun concurrentiepositie en innovatiekracht te vergroten investeren in:

  • zelforganisatie
  • creatieve vaardigheden van medewerkers
  • adequaat vormgeven van exploratieve en exploitatieve activiteiten binnen de organisatie en met derde partijen.

Referentie
Zie over de subsidieregeling van de provincie Gelderland de volgende websites:
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/1387166.aspx?t=Slimmer+werken+en+talent+beter+benutten

https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/In+de+praktijk/sociale+innovatie/default.aspx

https://www.gelderland.nl/Sociale-innovatie.

Het onderzoeksrapport:
Prof. dr. Henk Volberda, Dr. ing. Kevin Heij, ‘Nulmeting digitalisering en sociale innovatie Gelderland en Overijssel.’  januari 2018, In opdracht van de Provincie Gelderland, Provincie Overijssel en BOOST. Erasmus Centre for Business Innovation, Erasmus Universiteit Rotterdam.
De pdf van het rapport is als bijlage toegevoegd.

 

Thema’s: Slimmer werken, externe samenwerking, zelfsturing, talentontwikkeling
Sector: HTSM, Maakindustrie, Onderwijs, Gemeenten
Bron: Subsidieregeling