Subsidieregeling RAAK-PUBLIEK

RAAK staat voor: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het Ministerie van OCenW. De initiële doelstelling van deze regeling is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, BVE-instellingen en het MKB in regionale innovatieprogramma’s te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de kennisbrugfunctie die deze instellingen kunnen hebben in de relatie tussen MKB-bedrijven en het totaal van de kennisinfrastructuur. Een van de regelingen is RAAK-PUBLIEK.

Doel RAAK-PUBLIEK regeling

Het creëren van ruimte voor praktische innovaties door samenwerking en kennisuitwisseling tussen professionals uit de publieke sector en kennisinstellingen in de regio.

Voorwaarden

De beoogde innovaties moeten zich direct richten op vernieuwing van processen en/of producten in de beroepspraktijk. Het management moet actief geïnteresseerd zijn in verbeteringen en eventueel zichzelf als “onderdeel van de oplossing” kunnen zien.

Innovatievragen van professionals uit publieke instellingen spelen een sturende rol in de doelstelling; het draagt bij aan regionale netwerkvorming; het zal leiden tot vernieuwing van de kenniscirculatie; kennis wordt verhoogd; perspectief op een duurzaam samenwerkingsverband.

Meer informatie

https://www.innovatie-alliantie.nl/?id=335&t