Subsidieregeling RAAK-PRO

RAAK staat voor: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het Ministerie van OCenW. De initiële doelstelling van deze regeling is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, BVE-instellingen en het MKB in regionale innovatieprogramma’s te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de kennisbrugfunctie die deze instellingen kunnen hebben in de relatie tussen MKB-bedrijven en het totaal van de kennisinfrastructuur. Een van de regelingen is RAAK-PRO.

Doel RAAK-PRO regeling

Verdieping van de onderzoekspraktijk van hogescholen. Centraal bij RAAK-PRO staat de verbinding met andere kennisinstellingen. Daarnaast dient de relatie met de praktijk (privaat en/of publiek) en de link met het onderwijs te zijn geborgd.

Voorwaarden

De maximale subsidiebijdrage bedraagt € 700.000. Er zal sprake zijn van een verplichting tot matching. De projectaanvragen moeten worden ingediend door een consortium, bestaande uit een hogeschool als penvoerder, een of meerdere externe kennisinstellingen en relevante werkveldpartijen. Het uitgangspunt voor het RAAK-PRO programma is de omschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals vermeld in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de HBO-raad.

Looptijd

Projecten van vier jaar met een tussentijds evaluatiemoment.

Meer informatie

https://www.innovatie-alliantie.nl/?id=519&