Sociale innovatie: kern van goed personeelsbeleid

TNO-rapport

 

Sociale innovatie, kern van goed personeelsbeleid

 

Datum

November 2006

 

 

Auteurs

Aukje Nauta

Kees Blokland

     

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor Onderzoeks- opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

© 2006 TNO

Inhoudsopgave

1 Samenvatting: Sociale innovatie, kern van goed personeelsbeleid 3

2 Sociale innovatie, kern van goed personeelsbeleid 4

2.1 De noodzaak van sociale innovatie 4

2.2 Wat is sociale innnovatie? 4

2.2.1 Voorbeelden van sociale innovatie 5

2.3 Proposities over sociale innovatie 8

2.3.1 Maak professioneel werk van medezeggenschap 8

2.3.2 Rek de ruimte voor eigen verantwoordelijkheid op – zo ver als mogelijk 9

2.3.3 Stuur meer op vertrouwen en minder op contract 10

2.3.4 Vervang hangmatten door vangnetten 13

2.3.5 Integreer theorie en praktijk om sociale innovatie te versnellen 14

2.4 Conclusie 15

3 Literatuur 16