Social innovation, the new challenge for europe

2008 – Sociale innovatie in Nederland is een breder concept dan organisatie innovatie. Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie probeert sociale innovatie te onderzoeken, te bevorderen en verder te ontwikkelen in samenwerking met haar partners.

Sociale Innovatie

Sociale innovatie wordt gezien als complementair aan technologische innovatie en bevat elementen als dynamisch management, flexibel organiseren, slimmer werken, competentieontwikkeling en netwerken tussen organisaties.

Redenen voor Sociale Innovatie

1.

Het verbeteren van de productiviteit om ons niveau van welzijn en sociale zekerheid in de nabije toekomst te handhaven (met zicht op de vergrijzing).

2.

Het ontwikkelen en gebruiken van competenties van de beroepsbevolking om de toegevoegde waarde als deel van een competitieve en kennisgebaseerde samenleving te verbeteren.

3.

Bedrijven en publieke organisaties kunnen alleen maximaal profiteren van technologische innovatie, wanneer deze ingebed is in sociale innovatie.

4.

Sociale innovatie zelf blijkt meer belangrijk voor innovatiesucces (75%) dan technologische innovatie (25%).

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) is in 2006 opgericht door vakbonden, werkgeversorganisaties, universiteiten en TNO. Deze organisaties bezetten het bestuur van de stichting. De stichting zelf wordt geleid door Ton de Korte, directeur, een management assistent en vijf programmaleiders. Verschillende bedrijven en instellingen ondersteunen het NCSI financieel, zij bezetten de programmaraad. De programmaraad heeft inspraak in de activiteiten van het NCSI. Daarnaast is er een kennisplatform, waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. De activiteiten van het NCSI worden bovendien politiek en financieel gesteund door drie ministeries en door het innovatieplatform. Het NCSI is echter geen nationaal programma, de regering neemt met opzet geen deel aan het centrum.

Activiteiten van het NCSI

Verschillende organisaties ontwikkelen hun activiteiten in samenwerking met het NCSI. Dit zijn onder andere trainingen, workshops, toegepast onderzoek, experimenten, beschrijven en verspreiden van best practices en een traineeprogramma.

Gezondheid en productief werken

Individueel en groepsgedrag is niet alleen resultaat van motivatie en arbeidstevredenheid, maar bovendien van binding en betrokkenheid bij het werk en de organisatie. Dit kan bevorderd worden door het creëren van o.a. autonomie en leermogelijkheden. Dit zijn dezelfde factoren als degenen die psychologische stress risico’s verminderen. Ook een ergonomisch design van de werkvloer bevordert naast gezondheid ook de productiviteit. Verschillende studies tonen aan dat de productiviteit ten goede komt wanneer de preventie van stress en het bevorderen van en ergonomisch design van de werkvloer worden meegenomen bij het bevorderen van slimmer werken en het gebruik maken van vaardigheden en competenties van medewerkers.

De betrokkenheid van de medewerker

Er worden drie verschillende manieren onderscheiden om betrokkenheid en sociale innovatie te ontwikkelen:

·

co-determinatie (ondernemingsraad, cao)

·

directe participatie (door het ontwerp van de organisatie)

·

zelfsturing (gestuurd door ‘management op basis van vertrouwen’)

Nieuw enthousiasme, nieuw concept

Het begrip sociale innovatie krijgt in Nederland langzaam meer betekenis. Ook in de Europese commissie wordt meer aandacht besteed aan de ‘niet-technologische aspecten van innovatie’. Ook wordt er meer en meer onderzoek gedaan naar sociale innovatie en is het opgenomen in de European Innovation Scoreboard (2006). In 2007 wordt er op het European Productivity Congress de behoefte uigesproken voor een meer omvattende benadering van productiviteit. Dit is opgenomen door de Europese Association of National Productivity Centres (EANPC).

Bronvermelding

Zie voor het artikel social innovation, the new challenge for Europe (2008) van Frank Pot en Fietje Vaas uit International Journal of Productivity and Performance Management vol. 57, nr. 6, p. 468-473.

Keywords: Sociale innovatie