Social Innovation of Work and Employment

2012 – Sociale innovatie van arbeid en werkgelegenheid is een voorwaarde om de EU2020 doelstellingen van een slimme, duurzame en inclusieve groei, te bereiken. Het omvat innovatie van de arbeidsmarkt op maatschappelijk niveau en innovatie van arbeid, werkplek en arbeidsorganisatie op organisatieniveau. Dit paper gaat over dat laatste. Innovaties van arbeid, werkplek en arbeidsorganisatie zijn zowel sociaal in hun doelen (kwaliteit van arbeid, welzijn en ontwikkeling van talenten én verbetering van de prestaties van de organisatie) en in hun middelen (participatie en empowerment van werknemers). Ze zijn complementair aan technische innovaties en betreffen innovaties in de sociale aspecten van organisatie zoals de arbeidsorganisatie, HRM en arbeidsrelaties. ‘Workplace innovation’ – of innovatieve arbeidssituaties zoals het soms wordt genoemd – verdient het om beter geintegreerd te zijn in het EU beleid, zoals ook is aanbevolen door het Europees Economisch en Sociaal committee en de OECD. Sommige landen heb de voordelen van nationale programma’s op dit thema al ervaren.

Verwijzing: Frank Pot, Steven Dhondt, and Peter Oeij. Social Innovation of Work and Employment. In: Hans-Werner Franz, Josef Hochgerner & Jürgen Howaldt (Eds.), Challenge Social Innovation. Potentials for business, social entrepreneurship, welfare and civil society (pp. 261-274). Berlin: Springer Verlag, 2012

Thema’s: Internationaal, Sociale innovatie

Bron: Artikelen

2012 – Social innovation of work and employment are prerequisites to achieve the EU2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth. It covers labour market innovation on societal level and workplace innovation on organisational level. This paper focuses on the latter. Workplace innovations are social both in their ends (quality of working life, well-being and development of talents together with organisational performance) and in their means (employee participation and empowerment). Complementary to technological innovations they regard innovations in social aspects of organisations such as work organisation, HRM and work relations. Workplace innovation – or innovative workplaces as it is sometimes called – deserves to be better incorporated in EU policies, as also has been recommended by the European Economic and Social Committee and the OECD. Some countries have experienced the benefits of national campaigns already.

Source:

Frank Pot, Steven Dhondt, and Peter Oeij. Social Innovation of Work and Employment. In: Hans-Werner Franz, Josef Hochgerner & Jürgen Howaldt (Eds.), Challenge Social Innovation. Potentials for business, social entrepreneurship, welfare and civil society (pp. 261-274). Berlin: Springer Verlag, 2012