Smart Industry; Dutch Industry fit for the future

2014 – In april 2014 werd het rapport ‘Smart Industry. Dutch Industry fit for the future.’ gepresenteerd op de Hannover Messe. De bijbehorende Actieagenda kwam in november van dat jaar uit. Het initiatief tot het Smart Industry rapport kwam van FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. Later zijn Nederland ICT en diverse bedrijven aangehaakt.

Rapport
Het rapport betreft een studie door genoemde partijen in samenwerking met stakeholders uit de Nederlandse industrie. Het rapport is in het Engels geschreven.

De focus van het rapport is de Nederlandse Maakindustrie maar er wordt ook met een ‘schuin oog’ gekeken naar de Agro-food, Logistiek en de Chemische industrie.
In drie workshops en talloze interviews werden belangrijke stakeholders waaronder industriële leiders, ondervraagd om de situatie in de industrie in Nederland te kunnen beschrijven.
Smart Industry gaat over het slim gebruik van nieuwe ondersteunende technologieën, zoals: Sensortechnologie, Cloud technologie en Big Data Solutions, Internet of Things en Cyber Physical Systems en nieuwe mens-machine interacties.
Maar Smart Industrie gaat ook om de verandering van houding naar meer klantgerichtheid en meer samenwerking; het vraagt durf, ondernemerschap en ‘out of the box’ denken.
De studie laat zien dat het ontwikkelen van een Smart Industry voor de Nederlandse economie van groot belang is.
‘Smart’ zijn bedrijven die een hoge mate van flexibiliteit in de productie kunnen realiseren in termen van productkenmerken (specificaties, kwaliteit, ontwerp), in volume product, in timing, in efficiëntie in grondstofgebruik en kosten en die daarmee in staat zijn de klantvraag te honoreren en die de hele productieketen kunnen gebruiken om waarde te creëren. 
Dit wordt ondersteund door een netwerk waarin gebruik gemaakt wordt van informatie die door de modernste ICT wordt verspreid en waardoor ook van de modernste productietechnieken gebruik gemaakt kan worden.
Het rapport besluit met de outlines voor een actieagenda.

Actieagenda
Het rapport was voor minister Kamp van Economische Zaken aanleiding om het Team Smart Industry te vragen een concrete Actieagenda op te stellen. Deze agenda moet bijdragen aan een Nederlandse industrie die de vruchten van de digitale technieken plukt en zo concurrerend wordt op de wereldmarkt, nu én in de toekomst. De Actieagenda werd in november 2014 gepresenteerd.
De actieagenda bestaat uit drie typen acties:
1) Verzilveren van bestaande kennis
2) Versnellen in Fieldlabs
3) Versterken van het fundament.
Ad 1. Om kennis om te zetten in business moeten twee zaken gebeuren. Er moeten handvatten om van kennis gebruik te maken, aangereikt worden aan bedrijven. En in de tweede plaats moeten ondernemers bewust worden gemaakt van de mogelijkheden van de digitale revolutie die zich om hen heen voltrekt. Dit gaat alleen lukken als het onderwerp Smart Industry breed op de maatschappelijke agenda komt.
Ad 2. De centrale ambitie in de Actieagenda is het creëren van ecosystemen – onderling samenhangende netwerken van bedrijven en kennisinstellingen – rondom de kernprincipes van Smart Industry zoals automatisering, zero defect manufacturing, flexibele productie, ketensamenwerking, customer intimacy, waardecreatie op basis van big data en om een aantal kerntechnologieën zoals 3D printen en robotica.
Ad 3. Om de ontwikkeling richting een Smart Industry duurzaam te schragen moeten op een drietal terreinen de fundamenten worden versterkt: kennis, skills en randvoorwaarden (ICT, waaronder Cyber security).

Verwijzing
De pdf’s van het Rapport en de Actieagenda zijn als bijlage opgenomen. Toegevoegd zijn twee nieuwe publicaties (24 augustus 2015) van FME, CNV vakmensen, FNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de actieagenda:
De leaflet over het Fieldlab Sociale Innovatie. Een andere kijk op arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt.
Het pamflet: High five voor een andere kijk op arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt.
Zie over de Fieldlabs ook: https://www.engineersonline.nl/nieuws/id25655-minister-asscher-fme-fnv-en-cnv-richten-fieldlab-sociale-innovatie-op.html

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Externe samenwerking, Slimmer werken
Sector: Industrie, Agrofood,  Logistiek, Chemie
Bron: Rapporten