Slimmernetwerk: een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen de overheid

2011 – Slimmernetwerk is een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Doel van Slimmernetwerk is om vernieuwers, zowel leidinggevenden als professionals, met elkaar te verbinden waardoor kennis over hoe de overheid slimmer kan werken wordt verzameld en verspreid.

Initiators
Dit initiatief is tot stand gekomen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de stuurgroep ‘Slimmer Werken in de publieke sector’. Op 12 mei 2010 is het netwerk gelanceerd tijdens het congres ´Slimmer werken loont!´ in Den Haag.

Opzet
Steeds meer ambtenaren met vernieuwende ideeën sluiten zich aan. In het netwerk wordt niet alleen gepraat, maar ook worden de handen uit de mouwen gestoken! Slimmernetwerk bestaat uit vier componenten: het online netwerk, Doetanks, Slimmernetwerk Cafés en het Kennissennetwerk. Het online netwerk op LinkedIn onder de naam “Slimmer werken in de publieke sector”, is het digitale clubhuis. Hier wordt kennis gedeeld, opinie gemaakt en gediscussieerd over ‘slimmer werken’-vraagstukken. Daarnaast worden daar de bevindingen van de Doetanks besproken. 

Doetanks
Deze Doetanks zijn groepjes actieve vernieuwers uit verschillende publieke sectoren, die zich hebben vastgebeten in een actueel vraagstuk uit de praktijk. ‘Leren door te doen’ staat in de Doetanks centraal. Deelnemers leren om als sociale ondernemers op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een coach en kunnen een consult aanvragen met een inhoudelijke expert. Zo werken de Doetanks toe naar nieuwe businesscases die vervolgens door andere organisaties kunnen worden benut. Ook leveren de Doetanks een schat aan ervaringen op (wat werkt, maar zeker ook wat niet werkt) over hoe je slimmer werken van binnenuit kunt realiseren.

Het clubhuis van het netwerk
In de Slimmernetwerk Cafés zijn alle leden van Slimmernetwerk welkom om ‘live’ inspiratie op te doen, kennis te delen en de plannen van de Doetanks kracht bij te zetten. In 2011 zijn er vier Café-middagen gepland, steeds op een verrassende, vaak innovatieve plek in Utrecht. Het programma bestaat elke keer uit drie onderdelen: een inspiratiesessie, kenniscreatie en een Doetank podium.

Kennissennetwerk
In het Kennissennetwerk wordt vanuit allerlei invalshoeken en expertises kennis ontwikkeld die nodig is voor een slimmer werkende publieke sector. Een database van kennis afkomstig van alle kennispartners die beschikbaar is voor het gehele netwerk. Een Slimmernetwerk is naast een platform voor -inmiddels meer dan 700- ambtenaren en vernieuwers, ook dé plek waar betrokken kennispartners met elkaar en met het netwerk worden verbonden. De plek waar wetenschap en praktijk elkaar treffen. Zo worden verschillende samenwerkingen verkend en opgezet om de verschillende expertises te bundelen en elkaars activiteiten daarmee te versterken. Via de website en LinkedIn kunnen deze plannen worden gevolgd.

Mee doen?
Slimmernetwerk is een platform waar mensen, kennis en inspiratie over slimmer werken samenkomen.  Alleen slimme ideeën bedenken is niet genoeg. Een goed idee valt of staat namelijk met of en hoe het gerealiseerd wordt. Dit vraagt om een duurzame vernieuwing van binnenuit: professionals werkzaam in de publieke sector die zelf op zoek gaan naar hoe het slimmer kan. Hier is ruimte en ondersteuning voor nodig. Slimmernetwerk tracht hieraan bij te dragen. Alleen zo ontstaat een slimmere overheid, niet alleen vandaag, maar ook morgen. Iedere partij die beoogt de publieke sector slimmer te maken en daarover wil meedenken in het netwerk kan aansluiten.

Kijk voor meer informatie over Slimmernetwerk op www.slimmernetwerk.nl.

Keywords: slimmer werken – organisatie