Slimmer werken met de OR

2005 – Er zijn nog maar weinig bedrijven waarbij de OR wordt gebruikt om te inventariseren hoe de arbeidsproductiviteit kan worden verhoogd. In het project ‘Slimmer werken met de OR’ van AWVN staat dit onderwerp centraal. Deze publicatie bespreekt de resultaten van dit project: onder meer discussies met werkgevers en OR-leden van verschillende bedrijven, de problemen binnen de medezeggenschap en redenen waarom de OR een belangrijke bijdrage kan bieden aan innovatie.

Doelstelling
De kwaliteit van medezeggenschap laat nog al eens te wensen over. Weliswaar heeft de OR door de jaren heen zijn positie verbreed en verbeterd, maar er zijn nog steeds ernstige knelpunten te vinden in het functioneren van de medezeggenschap. Het project ‘Slimmer werken met de OR’ is bedoeld om sociale innovatie hoog op de agenda te krijgen van het overleg tussen bestuurder en OR.

Aanpak
De kern van dit ledenproject bestaat uit drie werkbijeenkomsten met een aantal AWVN leden. Daarnaast zijn ervaringen van ondernemingen verzameld via een digitale enquête onder de leden en zijn er gesprekken gevoerd met organisaties die ‘slimmer werken’ al op de agenda van het overleg hebben geplaatst.

Resultaten
Sociale innovatie is een must, wil de Nederlandse economie concurrerend blijven op de wereldmarkt. Vakbonden spelen op dit punt al een belangrijke rol bij het maken van CAO afspraken. Maar ook via de kanalen van de medezeggenschap kan de noodzakelijke verhoging van het rendement op arbeid bereikt worden. Het investeren in arbeidsverhoudingen en dus in de kwaliteit van de medezeggenschap is op zichzelf al één van de bouwstenen van sociale innovatie.

Vanuit dit project is het concept ‘Slimmer werken met de OR’ ontstaan, welke bestaat uit zes bouwstenen:

1.Het werk anders organiseren
2.Integraal gezondheidsmanagement
3.Investeren in kennis en employabilty
4.Investeren in arbeidsverhoudingen
5.Arbeidsparticipatie in de lift
6.Resultaat gericht belonen

Aanbevelingen
Sociale innovatie kan en moet, maar stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de medezeggenschap.

De publicatie geeft de volgende tips voor een betere samenwerking:

  • Formuleer een heldere en gedeelde visie op medezeggenschap in de onderneming
  • Verhelder rollen en verantwoordelijkheden
  • Werk aan vertrouwen en een open dialoog
  • Betrek de OR tijdig bij besluitvorming
  • Bevorder proactief handelen en stimuleer creativiteit en initiatief
  • Zorg dat de OR een goede afspiegeling is van de organisatie en ga gericht op zoek naar leden

Verwijzing
De brochure Slimmer Werken met de OR: startpunt voor de dialoog tussen werkgever en medezeggenschap (2005) van AWVN is te vinden in de bijlagen.

Keyword: Slimmer werken – organisatie