Samen Slimmer Werken in de jeugdzorgketen

2011 – De Provincie Groningen heeft samen met de 23 Groninger gemeenten, de GGD, Bureau Jeugdzorg in juni 2010 tezamen een ESF subsidie aangevraagd om het project ‘Samen Slimmer Werken in de Jeugdzorgketen’ te initiëren. Dit project is een doorontwikkeling van het in 2010 ingevoerde signaleringssysteem/ verwijsindex risicojongeren ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG). Het project is opgezet binnen het kader van het Bestuursakkoord Jeugd (afgesloten tussen alle Groninger gemeenten en provincie Groningen) en gericht op betere zorg voor de jeugd in Groningen door onder andere de samenwerking in de jeugdzorgketen te verbeteren. 

Sociale innovatie
Het project Samen Slimmer Werken is een goed voorbeeld van een sociale innovatie. In  werkgroepen kwamen professionals uit verschillende organisaties bij elkaar om over gesignaleerde knelpunten in gezamenlijke werkprocessen tot oplossingen te komen. Oplossingen die werden aangedragen gingen over organisatiegrenzen heen. Het ging daarbij om professionals die in de dagelijkse praktijk met jongeren te maken hebben. De directies van alle grote hulpverlenende instellingen waren vertegenwoordigd in een klankbord groep om bij het proces betrokken te blijven, maar ze hadden in dit project nadrukkelijk niet de lead. De kracht zat in het enthousiasme en de betrokkenheid van de professionals uit het veld.    

Doelstelling
‘Een van de hoofddoelen van Samen Slimmer Werken (SSW) is de samenwerking in de keten verbeteren om de cliënt beter te kunnen bedienen’, vertelt Ebru Demir, voormalig projectleider van de Provincie Groningen. ‘Een simpel voorbeeld: als jongeren en hun ouders nu bij verschillende instellingen komen, moeten ze telkens opnieuw hun persoonlijke gegevens doorgeven. Dat is niet klantvriendelijk en niet efficiënt’. Een ander doel is het bieden van ondersteuning bij het afwegingsproces of een signaal wel of niet in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen (ZvJG) moet worden afgegeven. Ervaring leerde dat sommige professionals terughoudend zijn met het afgeven van signalen in ZvJG, terwijl daarmee juist dreigende problemen sneller en eerder opgepakt kunnen worden. ’Veel professionals wisten niet wanneer ze hun onderbuik gevoel daadwerkelijk moeten omzetten naar een signaal in het ZvJG’ aldus Ebru Demir. 

Aanpak
Het project is aangevlogen langs vier verschillende werkprocessen: signalering, indicatiestelling, informatie-uitwisseling en zorgcoördinatie. Er zijn twee verschillende werkgroepen in het leven geroepen. De eerste werkgroep bestaande uit professionals en beleidsmakers uit onder andere zorg, onderwijs, kinderopvang is aan de slag gegaan met het werkproces ‘signaleren’ en in de tweede werkgroep ging een andere groep professionals uit het veld aan de slag met de andere drie werkprocessen (deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden). In de werkgroepen zijn voor ieder werkproces de knelpunten in kaart gebracht, oplossingen bedacht en meetbare doelstellingen bepaald. De resultaten van deze werkgroepen zijn aan de klankbordgroep voorgelegd. De klankbordgroep heeft de voorgestelde oplossingen positief beoordeeld op inhoud en haalbaarheid. Dit vormde het startpunt voor het uitvoeren van pilots. Oplossingen die zijn aangedragen voor de pilots zijn een digitaal signaleringsinstrument (Signaalgids) en een digitaal dossier voor brede integrale probleemanalyse (Zorgroutekaart). Een externe partij is gevraagd voor beide instrumenten prototypes te ontwerpen zodat deze in de praktijk getest konden worden. Gedurende een periode van zes weken zijn de prototypes gebruikt door een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende partijen in de jeugdketen. Ook is er een groep jongeren benaderd om als testpanel hun feedback te geven op beide instrumenten. 

Resultaten
Het eindresultaat van het project is dat er concrete instrumenten zijn ontwikkeld en getest die samenwerking in de keten gemakkelijker maken. Maar een nog veel belangrijker resultaat van het hele project is volgens Ebru Demir het contact wat ook met dit project weer verstevigd is tussen de verschillende partijen in de keten. Professionals hebben met elkaar en over organisatiegrenzen heen samengewerkt in alle lagen van de organisaties. Ze weten elkaar nu beter te vinden, er wordt meer kennis uitgewisseld. De ontwikkelde instrumenten zijn slechts een middel, het uiteindelijke doel is die betere samenwerking in het belang van het kind. ‘Ik ben er super trots op’ geeft Demir aan. ‘Je werkt niet zo maar bij een overheid of jeugdzorginstelling, je wilt een maatschappelijk doel dienen. Dit project gaf daar invulling aan. Je werkt echt samen aan betere zorg voor de jeugd in Groningen’.

Bronvermelding
Het hele rapport ‘Samen Slimmer Werken. Zorg voor Jeugd Groningen’ (2011) in opgenomen als bijlage. Meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen vind je op de website: https://groningen.zorgvoorjeugd.nu

Keyword: Slimmer werken