Samen op weg naar een gedragen Human Capital Agenda - provincie Flevoland

2015 & 2017 – Hoge school Windesheim, Provincie Flevoland en TNO hebben samen en met de stakeholders in de provincie in twee fasen een gedragen en op onderzoek gebaseerde Human Capital Agenda ontwikkeld. De eerste fase mondde uit in de aanbeveling zes ecosystemen op te bouwen en in de tweede fase lag de focus op een aantal sectoren die voor de werkgelegenheid van de provincie van belang zijn en op de formulering van een aantal gemeenschappelijke uitdagingen.

 

Zes Ecosystemen

In fase 1 werden een arbeidsmarktanalyse en onderzoek uitgevoerd en werksessies met stake-holders georganiseerd. Deze activiteiten leidden tot de volgende aanbeveling: het organiseren van vraagarticulatie en het opbouwen van lerende samenwerkingsverbanden op lokaal, provinciaal en interregionaal niveau in zes kansrijke ecosystemen. Dat zijn opdrachten aan clusters van samen-werkende ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid. De zes ecosystemen zijn:

 1. het versterken van de concurrentiekracht van een grote sector in de provincie, zoals bijvoorbeeld de groot- en detailhandel;

 2. het stimuleren van de werkgelegenheidsgroei in kleine innovatieve niches/crossovers zoals bijvoorbeeld: Techniek/Zorginnovatie en Agri & Food;

 3. gebiedsontwikkeling koppelen aan het ontwikkelen van lokaal menselijk kapitaal, zoals bijvoorbeeld bij Lelystad Airport, de Floriade en Flevokust;

 4. beter inzetten van onbenut menselijk kapitaal voor een sterke lokale economie, door betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs (bijvoorbeeld in Lelystad);

 5. versterken van de samenwerking binnen het bedrijfsleven op lokaal niveau: slim organiseren van arbeid voor behoud en flexibiliteit en vakmanschap. Dit in kleine gemeentes zoals Emmeloord met de Maakindustrie of Dronten met Agri & Food of Recreatie;

versterken van de positie van Flevoland als leverancier van menselijk kapitaal voor omringende regio’s zoals bijvoorbeeld Dronten en Almere als pendelgebieden.

Belangrijke sectoren

In fase 2 is een nadere verkenning gedaan naar de kansen en bedreigingen in vijf sectoren, te weten: Techniek, Vrijetijdseconomie, Detailhandel, Agrofood en Logistiek. Voor elke sector zijn de uitdagende trends in kaart gebracht samen met de stakeholders of op basis van secundaire analyses. Op basis daarvan zijn conclusies en aanbevelingen voor de Human Capital Agenda geformuleerd.

Gemeenschappelijke uitdagingen

Gemeenschappelijke uitdagingen voor de sectoren zijn:

 • technologische ontwikkelingen die er voor zorgen dat bedrijven hogere eisen stellen ten aanzien van het opleidingsniveau, dat er in alle sectoren behoefte is aan mensen die om kunnen gaan met nieuwe technologie en ICT en dat van werknemers meer wendbaarheid wordt gevraagd, zowel binnen het werkproces als in het kunnen bijhouden van de veranderingen;

 • sector overschrijdende samenwerking is nodig in verband met de toenemende behoefte aan flexibiliteit van bedrijven in alle sectoren – zij het in verschillende vormen -– en de behoefte aan zekerheid bij werknemers. Door het combineren van banen of het aanbieden van loopbaankansen, door doorstroom tussen sectoren, kan mogelijk meer duurzame, ‘jaarrond’ werkgelegenheid worden gecreëerd;

 • betere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen is nodig om te zorgen voor een betere match tussen de feitelijke behoeften van de bedrijven en het aanbod van onderwijs;

 • bedrijven en Provincie moeten samenwerken en voorzieningen treffen om goed opgeleide mensen te werven, hun kennis en kunde op peil en relevant te houden en hen te binden mede door een goed loopbaanperspectief. Samenwerking is ook nodig om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Gezamenlijke vervolgacties

Twee gezamenlijke acties worden tenslotte genoemd:

 1. taken van de toekomst voor de regio in kaart brengen;

 2. bouwen aan samenwerking voor wendbaar vakmanschap. In dit verband wordt gedacht aan het oprichten van een ‘Ontwikkelhuis‘ van waaruit onder andere ook een ‘dedicated team’ van (oud)ondernemers initiatieven zou kunnen aanjagen.

Referentie

Goudswaard, A.; Dag, N.; Louman, J.; Maarel, van der R.; Sanders, J.M.A.F.; Torre, van der W.; Weide, van der J.; Wijk, van E.B. Samen op weg naar een gedragen Human Capital Agenda – Provincie Flevoland – Rapport fase 1.’ 2015, TNO. R 15035.

Goudswaard, A.; Twuijver, van M.W.; Wijk, van E. ‘Human Capital Agenda Flevoland – fase 2’. 2017 TNO/Windesheim Flevoland. R16116.

Beide rapporten zijn als bijlage opgenomen.