RWI: Initiatieven Werkgeversbenadering

De arbeidsmarkt trekt nog steeds aan en in sommige sectoren zitten de werkgevers te springen om personeel. Een goed moment om extra aandacht te geven aan de Werkgeversbenadering: werkgevers op klantvriendelijke en effectieve wijze aan goed personeel helpen, als het even kan met uitkeringsgerechtigden. Het onderwerp is zeer actueel gezien de ontwikkelingen rond de nauwere samenwerking van ketenpartners (CWI, UWV en gemeenten) en geïntegreerde dienstverlening ‘vanuit één loket’.

De RWI heeft een inventarisatie gemaakt van initiatieven werkgeversbenadering.

Doel van de inventarisatie is het in beeld brengen wat er allemaal gebeurt op het terrein van werkgeversbenaderingen, ter lering en inspiratie van initiatiefnemers elders in het land.

Initiatiefnemers van werkgeversbenaderingen kiezen een invalshoek die past bij hun belang en verantwoordelijkheid. Van de lokale/regionale omstandigheden hangt af welke arbeidsmarktpartijen concreet in de samenwerking worden betrokken.

Op basis van de inventarisatie hanteert de RWI een indeling in een viertal categorieën:

1) Werkgeversbenadering ‘Vacaturevervulling’

In deze benadering staat (directe) vacaturevervulling en het leveren van personeelsdiensten aan werkgevers centraal. In de opgenomen initiatieven komt de toenemende betrokkenheid van gemeenten tot uitdrukking.

2) Werkgeversbenadering ‘Re-integratie’

Doel van deze initiatieven is de toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk te verbeteren.

3) Werkgeversbenadering ‘Van werk naar werk’

Ook werkgevers nemen lokaal/regionaal initiatieven om in samenwerking met publieke organisaties – gemeenschappelijke personeelsproblematiek te verminderen of op te lossen.

4) Werkgeversbenadering ‘Leren en werken’

Kenmerkend voor deze initiatieven is de doelstelling om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De voortrekkersrol bij deze initiatieven is divers.

Website: www.rwi.nl/initiatieven voor een actueel overzicht van de diverse initiatieven.