Rendement van personeelsontwikkeling in de technische installatiebranche

2008 – In dit onderzoek is een aantal effecten in beeld gebracht van personeels-ontwikkelbeleid in bedrijven in de technische installatiebranche. Onderzocht is de relatie tussen het niveau van het personeelsontwikkelbeleid in de bedrijven en 23 variabelen op het gebied van de instroom en uitstroom van BBL-leerlingen en werknemers, inspanningen ter vervanging van uitgestroomde BBL-leerlingen en werknemers, ziekteverzuim en rendementsverlies. Tevens zijn de kosten van onderdelen van personeelsontwikkelbeleid onderzocht en zijn kosten in beeld gebracht, van het niet voeren van personeelsontwikkelbeleid.

Doel

Het betrekken van werknemers en werkgevers in de technische installatiebranche bij projecten gericht op opleidings- en loopbaanbeleid verloopt vaak moeizaam. Een deel van deze doelgroepen komt moeilijk in beweging als het gaat om het maken van bijvoorbeeld een bedrijfsontwikkelplan of een persoonlijk ontwikkelplan.

OTIB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche heeft Rijnland Advies opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren om na te gaan of de effecten van Personeelsontwikkeling aantoonbaar zijn en kunnen worden uitgedrukt in harde gegevens. Kort gezegd: wat levert personeelsontwikkeling op in euro’s?

Aanpak

Via een telefonische enquête onder 300 bedrijven is onderzocht of de gedefinieerde mogelijke effecten van ontwikkelbeleid ook daadwerkelijk (meetbaar) optreden in de bedrijven. De telefonische enquête vond plaats in de periode september tot en met november 2007. De onderzoekspopulatie bestond uit bij OTIB aangesloten bedrijven in de installatietechniek, de elektrotechniek en de koudetechniek & luchtbehandeling.

Kengetallen voor de kosten van opleidingsbeleid en kosten die samenhangen met (mogelijke) gevolgen van het wel of niet voeren van ontwikkelbeleid, zijn ontwikkeld via:

• diepte-interviews met zeven bedrijven en een P&O-adviseur;

• een telefonische enquête onder 299 bedrijven in de technische installatiebranche;

• deskresearch.

Resultaten

De volgende statistisch significante verschillen bestaan tussen bedrijven met een hoog niveau

ontwikkelbeleid en bedrijven met een laag niveau ontwikkelbeleid.

Bedrijven met een hoog niveau ontwikkelbeleid:

• hebben minder voortijdige uitstroom van MBO-BBL leerlingen;

1,0% versus 1,9% van het totaal aantal medewerkers;

• hebben minder uitstroom van medewerkers;

7,5% versus 9,7% van het totaal aantal medewerkers;

• hebben minder uitstroom van medewerkers in verband met VUT of pensioen;

1,2% versus 2,1% van het totaal aantal medewerkers;

• hebben minder uitstroom van medewerkers om andere redenen dan pensioen of VUT;

7,4% versus 8,4% van het totaal aantal medewerkers;

• hebben minder mensen moeten werven ter vervanging van werknemers die het

bedrijf hebben verlaten om andere redenen dan pensioen of VUT;

6,4% versus 7,6% van het totaal aantal medewerkers.

Op basis van de verzamelde informatie, kan worden berekend, dat voor een bedrijf met 100 werk-nemers het rendement van personeelsontwikkeling € 234,90 per medewerker per jaar bedragen. Let wel, het gaat hier uitsluitend om kosten die worden bereikt door een lagere uitstroom.

Het onderzoeksrapport Rendement van personeelsontwikkeling in de technische installatiebranche (2008) K. Hagens & H. Kraaijvanger is te vinden in de bijlagen.

Keywords: arbeidsverhoudingen, inzetbaarheid, monitoring&evaluatie