Quick Respons Manufacturing in de Nederlandse en Belgische mkb maakindustrie

Betekenis & impact op human capital

2021 – In een Interregg project (project QRM 4.0) voerden medewerkers van het lectoraat Employability van de Zuyd Hoge School en Workitect een studie uit naar Quick Response Manufacturing (QRM) in de Nederlandse en Belgische MKB maakindustrie.

QRM

Quick Response Manufacturing (QRM) heeft als doel de doorlooptijd te verkorten in productie­omgevingen die gekenmerkt worden door een hoge variëteit in producten en maatwerk. Door het centraal stellen van doorlooptijd in plaats van efficiency van de productie, is een herontwerp van de organisatie nodig, gericht op het verkorten van de doorlooptijd.

 

Doelen QRM 4.0

Het QRM 4.0-project is gebaseerd op drie complementaire benaderingen: QRM (lead time reduction), Industry 4.0 (digitalisering) en sociotechnische theorie (menselijke aspecten).

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. 1. inzicht krijgen in de wijze waarop QRM 4.0 invulling krijgt in de Nederlandse en Belgische mkb-maakindustrie; 2. inzicht krijgen in de competenties die van werknemers gevraagd worden als zij werkzaam zijn in een mkb-maakbedrijf dat werkt volgens de principes van QRM.

 

Methode

Er zijn een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In het kwalitatieve onderzoek is door middel van semigestructureerde interviews verkend wat bestuurders (bedrijfseigenaren en/of directieleden) van MKB bedrijven in de maakindustrie zien als QRM.

Tevens is tijdens de interviews gevraagd naar de impact van QRM op het human capital van de organisatie en de employability van werkne­mers.

 

Resultaten

Samengevat zijn er 6 resultaten uit de studie gekomen:

  1. Een veranderende omgeving wekt de interesse van MKB ondernemers in QRM. Velen houden die veranderingen goed bij.
  2. Er is nu wel interesse voor QRM, maar de meesten vinden de ingrijpende veranderingen die het met zich meebrengt nu (nog) niet nodig.
  3. QRM brengt hoge verwachtingen ten aanzien van competenties en competentie-opbouw met zich mee. Medewerkers moeten multi-inzetbaar of allround worden.
  4. QRM verandert de aard van het werk alsook de betrokkenheid. Er is sprake van betrokkenheid bij het product van het begin tot het eind en het werk is afwisselender.
  5. QRM gaat goed samen met digitalisering die gericht is op het reduceren van de hoge administratieve druk op werknemers,
  6. De verandering van het werk naar allround functies maakt medewerkers breder inzetbaar intern én extern. Er is wel aandacht nodig voor mensen die niet breed inzetbaar zijn of kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Wajongers.

 

Conclusies & Aanbevelingen

QRM is in potentie voor veel mkb-maakbedrijven interessant. Toch maakt niet ieder bedrijf er gebruik van. Eén reden om niet voor QRM te kiezen, is de investering die het vergt tegenover de potentiële opbrengst. De beloofde besparingen en verkorting van de doorlooptijd blijken in de praktijk niet altijd even eenvoudig te realiseren.

Uit de literatuur komt als redenen naar voren dat mkb-bedrijven nog onvoldoende gebruik van de beschikbare methoden en instrumenten om de gewenste doorlooptijdverkorting te realiseren.

Het trainen en opleiden van werknemers wordt door de geïnterviewde bedrijven als belangrijk gezien. Ondanks de hoge employability van getrainde medewerkers, blijven zij graag werken (loyaliteit) voor het bedrijf waardoor zij zijn opgeleid. Investeren in de employability van het human capital loont dus.

Uit dit en eerder onderzoek blijkt de focus van QRM op doorlooptijd moeilijk over te nemen voor managers en medewerkers die getraind zijn om te letten op productiviteit, lage kosten en levertijd.

Door tijdens de training te focussen op de verandering van deze mindset, kan QRM beter geïmplemen­teerd worden. Als het om technologie gaat, is de relevante vraag: welke technologie ondersteunt het verbeteren van de doorlooptijd?

 

Referentie

Ilse Schrijver, Dominique Nijssen, Sander Smouts, Rik Loffeld, Tom Brandsma, Jol Stoffers: ‘Quick Respons Manufacturing in de Nederlandse en Belgische mkb maakindustrie: Betekenis & impact op human capital.’ 2021, Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool & Workitect