Qii12 - metID

2009 – MetID heeft het meetinstrument Qii12 ontwikkeld om gericht te kunnen werken aan vernieuwing. Niet alleen aan de organisatie, maar ook aan het aanbod, de prestatie en de toegevoegde waarde. De meting levert geen beeld van de status quo, maar biedt direct al handvatten voor verbetering doordat het resultaat afgezet wordt tegen een gewenste situatie of normering.

Wat is het?
Het instrument is opgezet vanuit de principes van open en sociale innovatie. Objectief, snel en vanuit een willekeurige doorsnede van de organisatie worden vitale en kritische kenmerken over de organisatie door middel van een online assessment aan management en medewerkers bevraagd.

In zes hoofdcompetenties met subcompetenties en vragensets komen onderwerpen aan de orde die allen positief correleren met innovatie en organisatieontwikkeling. Dwars op de competenties staan zes thema’s: communicatie, creativiteit, stimulering, ondernemerschap, samenwerking en lerend vermogen. Deze thema’s bieden de organisatie aanvullende handvatten om integraal en organisatiebreed te werken aan vernieuwing.

Waarom is dit sociale innovatie?
Op de markt zijn diverse meetinstrumenten beschikbaar, waarmee de organisatie kan meten en sturen op ‘harde’ aspecten en factoren voor procesverbetering, kwaliteitsverbetering en vernieuwing. Deze tool besteedt echter ook aandacht aan de ‘zachte’ kant van de organisatie zoals het aanbod, de prestatie en de toegevoegde waarde.

De online bevraging, die tussentijds onderbroken kan worden om op een later tijdstip hervat te worden, het niet nodig hebben van expertkennis, de willekeur van de deelnemers, de representatieve afspiegeling van de organisatie en de directe rapportagemogelijkheid vormen eveneens innovatieve kenmerken van het instrument.

Hoe werkt het?
Voor de meting worden de navolgende stappen doorlopen:

1.

Intake: scherpstellen context onderzoek en bepalen assessoren

2.

Kick off: informeren en creëren draagvlak voor de medewerking

3.

Assessment: toetsing door deelnemers (gemiddelde duur 1 ½ uur met tussentijdse onderbrekingsfaciliteit)

4.

Waarneming: valideren en objectiveren van verkregen gegevens

5.

Analyse: interpreteren en analyseren van de onderzoeksresultaten binnen specifieke organisatiecontext

6.

Feedback: terugkoppeling resultaten aan organisatie. Aanreiken verbetermogelijkheden en innovatiekansen.

Resultaten

1.

Diepgaand inzicht in het sociale systeem om gericht te kunnen sturen op innovatie

2.

Concrete handvatten voor organisatievernieuwing

3.

Blootleggen van de grootste slagingskansen voor verbetering

4.

Confrontatie heersende beelden in organisatie

5.

Voortgangsontwikkeling bij herhaald gebruik van het instrument als monitor.

Dit instrument is succesvol beproefd door de meest innovatieve bedrijven in Nederland. Veel enthousiasme is gegenereerd over de mogelijkheden van toepassing, de eenvoud van gebruik en de representatie van de uitkomst.

Verwijzing
Zie voor het volledige document de bijlagen.