Puzzelen aan de toekomst van de Vrije Centra voor LeerlingenBegeleiding (VCLB)

2017 – De Vrije Centra voor LeerlingenBegeleiding (VCLB) in Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg werken sinds het najaar van 2015 aan een vernieuwing van de Centra; ze doen dat samen met hun koepel organisatie en Flandres Synergy (FS). In het Ledenmagazine van FS van maart 2017 staat een artikel over dit proces, dat hieronder wordt samengevat.

Sociale innovatie

De VCLB hebben gezamenlijk onder begeleiding van de koepel van VCLB en FS het werk beschreven in 7 kernprocessen. Het doel was om meer gelijk-gerichtheid in het werk te brengen.

Het is niet de bedoeling om gelijkvormigheid te bevorderen. Ieder Centrum is aan de slag gegaan om met zijn medewerkers vorm te geven aan de eigen organisatie. Een aantal centra is daarmee al ver gevorderd. Zij hebben multidisciplinaire teams gevormd rond één of meer van de kernprocessen. Voorheen werd in disciplinaire teams gewerkt en dat leverde veel afstemmingsoverleg – extra werk – op. 

Aanleiding

De aanleiding om dit verandertraject te starten ligt in diverse maatschappelijke veranderingen en in nieuw overheidsbeleid. Bijvoorbeeld het M-decreet dat bepaalt dat meer ‘leerlingen met een indicatie’ in het gewone onderwijs moeten worden meegenomen. Daarnaast zijn voorgenomen beleidswijzigingen ten aanzien van leerlingenbegeleiding. Ook hebben de Centra ervaren dat de vragen van leerlingen en ouders steeds complexer worden en het lijkt er nu op dat de CLB voor van alles en nog wat verantwoordelijk worden gehouden. Duidelijkheid en meer focus is daarom geboden. 

Aanpak

Op alle Centra is een Verander-team in het leven geroepen.

Om tot de gewenste gelijk-gerichtheid te komen zijn de 7 kernprocessen in alle Centra met de medewerkers nader omschreven. En op elk VCLB is of wordt nagedacht over de eigen organisatievorm. Dat leidt tot verschillende oplossingen afhankelijk van de lokale situatie; in het ene Centrum werkt een multidisciplinair team aan de kernprocessen 4 en 5 en in het andere zijn er twee teams die respectievelijk kernproces 4 of 5 uitvoeren. Alle combinaties kunnen vóórkomen.

De tweede stap op het niveau van een Centrum is dan af te spreken wie in welk team gaat zitten, hoe de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld worden en wat de afspraken zijn rond samenwerking, besluitvorming en gedragscodes. Het principe daarbij is dat ieder zo veel mogelijk kan doen wat zijn of haar voorkeur heeft en waar zijn of haar kracht ligt. En het doel is dat de teams toegroeien naar zelfsturing.

De Koepel van VCLB functioneert in het veranderingsproces ook als lerend netwerk. 

Resultaten

Het artikel bevat geen resultaten van de veranderingen. 

Referentie

Samain, Sven en Eeckelaert, Lieven: ‘Puzzelen aan het VCLB van de toekomst’. In Flandres Synergy’s leden magazine FS Inspireert nr. 9, maart 2017, Goede praktijken. Het artikel is als bijlage opgenomen.