Productiviteit in de Metaalunie

2008 – In een tijd dat mkb-bedrijven in de maakindustrie zich moeten onderscheiden speelt het thema ‘productiviteit’ een grote rol. Naast specialistische kennis en kunde is produceren tegen lagere kosten een middel om het hoofd te bieden aan concurrentie van de lage lonen landen.

Er zijn meerdere manieren om invulling te geven aan het verbeteren van de productiviteit. Naast technologische aanpassingen van het product en het productieproces wordt veel aandacht besteed aan organisatorische aanpassingen. Aanpassingen rond de orderaansturing en –opvolging, het optimaliseren van goederenstromen door het bedrijf, het optimaliseren van het gereedschapbeheer en het digitaliseren van de informatie-uitwisseling met de klant zijn hiervan voorbeelden.

Maar naast dit alles speelt de factor ‘mens’ een niet te verwaarlozen rol. Aanpassingen, zoals bovengenoemd, zijn gedoemd te mislukken als het personeel daarbij niet in een vroegtijdig stadium wordt betrokken. Zij zijn het immers die later in de vernieuwde omstandigheden moeten werken. Het acceptatievermogen zal alleen maar worden vergroot wanneer bij alle aanpassingen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de menselijke kant.

Daarnaast neemt door de voortschrijdende ontwikkelingen in de technologie ook de vraag toe naar beter gekwalificeerd personeel. In de komende jaren zal het mkb-metaalbedrijf rekening moeten houden met structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Het is zaak om met een gelijkblijvend aantal of zelfs minder mensen slimmer te produceren. Het gaat erom de effectiviteit van de beschikbare machinetijd te vergroten. En hierbij worden andere competenties gesteld aan de medewerkers; naast vakman ook meer als procesdeskundige, zowel technisch als organisatorisch.

Hier ligt een uitdaging voor de nabije toekomst. Naast de eerder genoemde initiatieven zal het bedrijfsleven samen met het reguliere onderwijs hierop moeten inspelen.

Het resultaat moet medewerkers met een breed kennisdomein zijn, die zich ook qua levensstijl prima kunnen vinden in hun werkomgeving. Alleen dan maken technologische, organisatorische en sociale innovatie een kans van slagen.

De Koninklijke Metaalunie draagt door het uitreiken van de ‘Productivity Award’ haar steentje bij om dit thema meer onder de aandacht van haar leden te brengen. De voorbeelden die in deze uitgave worden genoemd, waaronder de genomineerden van de Metaalunie Productivity Awerd 2008, kunnen zeker een leidraad voor andere bedrijven zijn.

Vind het gehele document op: https://cms.metaalunie.nl/_private/Publicaties/Boekje-DEF.pdf

Keywords: Slimmer werken – organisatie