Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013 – 2020

2013 – het doel van dit rapport van de European Agency for Safety and Health is om  prioriteiten voor onderzoek naar Veiligheid en Gezondheid  op het werk  (Occupational Safety and Health, OSH)  te  benoemen. Deze prioriteiten voor de komende jaren moeten passen  in de  Europa  2020 strategie (Europese Commissie, 2010) en in het programma Horizon 2020 (Europese Commissie, 2011) met hun prioriteiten  en hoofddoelen  van ‘slimme, duurzame  en inclusieve groei’  en ‘excellent onderzoek – concurrerende industrie – betere  maatschappij’.

Sociale innovatie

In het hoofdstuk over ‘Globalisation and the changing world of work – OSH research contribution to sustainable and  inclusive growth’  (Globalisering en de veranderende wereld van arbeid –  onderzoek naar Veiligheid en Gezondheid als bijdrage aan duurzame en inclusieve groei’) is een paragraaf opgenomen over sociale innovatie met als titel: ‘Well-being at work  –  a positive approach’ (Welzijn bij arbeid – een positieve benadering). Sociale innovatie wordt gezien als een belangrijk element van innovatie in een organisatie. Het is complementair aan technische innovatie.  Sociale innovatie verbindt maatregelen op de terreinen werkorganisatie, human resources management en ondersteunende technologieën (zoals gesteld in de omschrijving van het Europees Economisch en Sociaal Committee,  2011).  Onderzoek laat  zien dat sociale innovatie een gelijktijdige verbetering van de kwaliteit van de arbeid en productiviteit mogelijk maakt; in het bijzonder in projecten met een grote betrokkenheid van werknemers. (Ramstad, 2009).

Sociale innovatie kan een effectief middel zijn om  welzijn bij de arbeid te realiseren. De overlap tussen Veiligheids- en gezondheidsbeleid  en sociale innovatie is veelbelovend.

Onderzoeksprioriteiten

Beloon de positieve benadering in het gezondheidspsychologisch onderzoek door te focussen op positieve kenmerken van functies en welzijn, inclusief betrokkenheid, psychologisch kapitaal, job crafting en positieve energie.

Meer onderzoek  naar  de relatie  tussen sociale innovatie, gezondheid en veiligheid op het werk en resultaten van de organisatie en de mogelijkheid  tot het verbeteren van gezondheid en welzijn op het werk door sociale innovatie.

Verwijzing:  Europees  Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid bij het werk (2013).  Priorities for occupational safety and health research in Europe: 2013 – 2020. (Prioriteiten voor het veiligheids en gezondheidsonderzoek in Europa 2013 – 2020)  ISSN: 1831-9351 (Zie bijlage)

Thema: Monitoring & Evaluatie, Sociale Innovatie

Bron: Onderzoeksrapport