Prestaties afspreken doe je zo!

2008 – Het maken van prestatieafspraken tussen overheden en ‘uitvoerders van publieke diensten’ staat volop in de belangstelling. Daarbij staat de vraag centraal hoe de overheid ervoor kan zorgen dat de uitvoerende organisatie de door de politiek gewenste taak zo goed mogelijk uitvoert tegen een zo laag mogelijke prijs.

Veel overheden worstelen met het vormgeven van prestatieafspraken en het meten van prestaties. Of het nu gaat om een bilaterale relatie met een zelfstandige, publieke uitvoeringsorganisatie of om een openbare aanbesteding waarbij de overheid uit verschillende private uitvoerders er een moet kiezen die gedurende een bepaalde periode de taak moet verrichten: telkens doen zich voor de overheid lastige vragen voor. Vragen zoals: Hoe kunnen perverse effecten worden geminimaliseerd? Hoe kan worden geborgd dat de meting van de prestatie gezaghebbend is? Wat voor proces kan ertoe bijdragen dat de gekozen indicatoren een heilzame werking hebben, in plaats van dat ze leiden tot neveneffecten waarbij de burger niet is gebaat? Hoe kan worden voorkomen dat onterechte conclusies worden getrokken uit de prestatiecijfers?

Op basis van acht casebeschrijvingen uit zeer uiteenlopende sectoren biedt dit boek handreikingen voor overheden en uitvoerende organisaties. Het gaat hierbij om best practices, praktische procesarrangementen en ontwerpprincipes die behulpzaam zijn bij de totstandkoming van de afspraken, bij de meting en monitoring van de prestaties en bij de interpretatie van de resultaten.

ISBN 978 90 232 4446 2