Poortwachtercentrum Noord-Holland-Noord

Poortwachtercentrum Noord-Holland-Noord

Het Poortwachtercentrum Noord-Holland-Noord (PWC NHN) is een kennis-, advies- en mobiliteitscentrum, dat opereert in Noord-Holland met de nadruk op het gebied Noord-Holland-Noord. Aanleiding voor de oprichting was de introductie van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002. In oktober 2007 is inmiddels ook een zelfstandig PWC opgericht in de Zaanstreek. Het PWC NHN functioneert ondersteunend aan het regionale bedrijfsleven. Het PWC NHN te Heerhugowaard is vanaf december 2003 actief.

Een Poortwachtercentrum is dicht tegen de vraag aan gepositioneerd en probeert vragen en belangen vanuit werkgevers te vertalen en te verbinden aan (vrij) toegankelijke (eigen) diensten of die van andere partijen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde providerboog. Immers alle kennis is regionaal voorhanden. Het gaat vooral om de vraag: Hoe ontsluiten we die kennis? Het Poortwachtercentrum is kort gezegd een facilitair centrum van en voor regionale werkgevers zonder winstoogmerk!

Het Poortwachtercentrum:

1.

opereert op het brede terrein van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid;

2.

is een netwerkorganisatie die als kennis- en bemiddelingsbank fungeert, waarbij lokale/regionale verbindingen worden gelegd tussen:

·

individuele ondernemers of groepen van ondernemers;

·

publieke (CWI, UWV, gemeenten) en private partijen (KvK, VNO/NCW, ondernemersclubs),

·

regionale en landelijke spelers op de arbeidsmarkt zoals ROC’s, werkgevers- en werknemersorganisaties etc.;

3.

is een uitvoeringsorganisatie.

Kenmerken

Specifieke kenmerken van het Poortwachtercentrum zijn:

·

Onafhankelijk: van en voor werkgevers

·

Flexibel: heeft geen eigen mensen in dienst (huurt expertise in)

·

Vraaggestuurd: (gebundelde) werkgeversvraag van morgen bepaalt de koers

·

Regio-instrument: schaal van de regio is werkbaar en overzichtelijk

·

Schaal regio: afhankelijk van: cultuur, diversiteit bedrijven en maximale reisafstand

·

Netwerkfunctie: elkaar kennen, maakt afstand kleiner en schept nieuwe opties

·

Makelaar: vraag en aanbod aan elkaar verbinden

·

Out of the box denken: slimme combinaties leggen

·

Signaleringsfunctie: naar o.a. sociale partners, (branche)organisaties, politiek

Activiteiten

De hoofdactiviteit van het Poortwachtercentrum is het adviseren en begeleiden van werkgevers bij mobiliteitsvraagstukken van werk(plek) naar werk(plek). Dat kan zowel binnen het bedrijf zijn (spoor 1) als van de ene werkgever naar de andere werkgever (spoor 2).

Deze hoofdtaak kan echter niet los gezien worden van de overige activiteiten zoals:

·

Informatieloket Sociale Zekerheid: (ARBO, WIA, vergrijzing, ontgroening, diversiteitsbeleid, preventie- en gezondheidsbeleid, subsidies, ontsluiting fondsen etc.)

·

Reïntegratie (spoor 1 en 2)

·

Bemiddeling (collegiale uitleen, personeelspool, opleiding)

·

Inschakeling specifieke deskundigheid via de providerboog (o.a. scholing en Arbo, Verzuim en Reïntegratie)

·

Vacaturebemiddeling/vacaturebank

·

Verzuimcentrum

·

Realisering leer/werkplekken en/of leer/werkbedrijven

·

Organiseren van thema- en informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld over landelijke wetgeving of arbeidsmarktknelpunten)

·

P&O-overleggen (ook als klankbord voor bestuur)

Deelnemers

Zowel het grootbedrijf als het MKB participeren binnen het PWC-concept. Grote bedrijven kunnen hun kennis en organisatorisch vermogen inbrengen en via het PWC de verbinding leggen naar de regio, de schaal waarop 80 – 90% van de arbeidsmarktknelpunten zich voordoen. Kleinere bedrijven kunnen gebruik maken van de expertise van de grote bedrijven en via krachtenbundeling meeprofiteren van collectieve oplossingen. Want het bundelen van partijen en dus krachten, maakt het bouwen van een aanbod en dus nieuwe oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een specifieke opleiding voor een groep van bedrijven of het uitplaatsen of collegiaal uitlenen van personeel tussen bedrijven onderling.

Elke (deel)regio (zoals West-Friesland, N-Kennemerland) kent zijn eigen P&O-overleg waar de P&O-adviseurs samen komen en kennis delen. Het CWI en het UWV schuift daarbij aan tafel met een adviseur.

Via de bedrijvenkoepels zijn ongeveer 4.000 bedrijven bij het PWC NHN aangesloten.

Resultaten 2004 – medio 2007

Gecomprimeerd kunnen de resultaten vanaf de start begin 2004 tot medio 2007 als volgt samengevat worden:

·

4.000 aangesloten bedrijven

·

260 aangesloten P&O-managers

·

Inkoopvoordelen (2005: deel opleidingen onder ESF gebracht)

·

4.000.000 euro besparing (terugdraaien Pemba-boetes, opvragen subsidies etc.)

·

120 leerwerkplekken gecreëerd en ingevuld

·

678 geslaagde reïntegraties (60% spoor 1, 20-30% spoor 2)

·

100 overige transities van werk naar werk