Poortwachtercentra

In een Poortwachtercentrum (PWC) komen werkgevers uit de regio van verschillende bedrijfstakken samen. Zij vormen een netwerk waar zij van elkaar leren en helpen bij personeelsbeleid. Voor en door ondernemers, dat is het Poortwachtercentrum. Onderling wisselen de werkgevers vacatures en medewerkers uit. Zij ontmoeten elkaar op regionale bijeenkomsten en op het internet. Zo voorkomen zij dat medewerkers in een uitkering belanden. Een goede oplossing voor drie partijen. De oude en de nieuwe werkgever. En de werknemer: een nieuwe baan in de eigen omgeving.

Het succes van Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord heeft er toe geleid dat het Poortwachtercentrum in steeds meer regio’s in beeld is gekomen als een intersectoraal arbeidsmarktinstrument. In diverse regio’s zijn initiatieven voor het oprichten van een Poortwachtercentrum ontstaan.

Deze ontwikkeling wordt door het Werkgeversforum Kroon op het Werk en het Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord waar mogelijk gestimuleerd en ondersteund. Gebaseerd op in de regio’s aanwezig draagvlak bij werkgeverspartijen, kan dit uiteindelijk leiden tot het ontstaan van een landelijk dekkend netwerk van Poortwachtercentra. Veel van de regionale initiatieven bevinden zich nog in een veelbelovende, maar kwetsbare oprichtingsfase. Vaak zijn er een of meer bijeenkomsten geweest met als doel het geven van voorlichting over het Poortwachtercentrum i.o. en het interesseren van bedrijven en instellingen om deel te nemen.

Van belang is nu dat deze initiatieven een doorstart maken naar de operationele fase en samen een netwerk van levensvatbare Poortwachtercentra gaan vormen die op de onderscheiden regionale arbeidsmarkten worden erkend en herkend als een waardevolle en noodzakelijke organisatie voor het goed laten functioneren van die arbeidsmarkten.

Om een bijdrage aan dit proces te leveren heeft de Raad voor Werk en Inkomen opdracht aan het bureau Berenschot verleend om de Handreiking Poortwachtercentra op te stellen. In de Handreiking worden de do’s en de dont’s beschreven die in het oog moeten worden gehouden bij de opstart en de uitbouw van een levensvatbaar Poortwachtercentrum. Die beschrijving wordt vooraf gegaan door een hoofdstuk waarin wordt ingegaan op wat onder een Poortwachtercentrum moet worden verstaan, op de voordelen die voor werkgevers, werknemers en de overheid aan een Poortwachtercentrum verbonden zijn en op de vraag wanneer kan worden gesproken van een landelijk dekkend netwerk van Poortwachtercentra.

Website: www.poortwachtercentrum.nl

Zie voor de Handreiking Poortwachtercentra (2007) de bijlagen.