Personeel als de kritische succesfactor

De druk op het bestel om beter te presteren in het onderwijs (met name minder uitval) wordt merkbaar groter, de afstand tussen het gewenste competentieprofiel van de gemiddelde docent en wat deze daadwerkelijk te bieden heeft lijkt hier en daar onoverbrugbaar te zijn. De afgelopen jaren zijn de relaties tussen actoren in het onderwijsveld sterk veranderd.

Dat wat zich op instellingsniveau afspeelde en moest worden geregeld was van betrekkelijk geringe

omvang. Geen werkgever die in het in zijn hoofd haalde de vakantieregeling op zijn kop te zetten om

meerdere instroommomenten mogelijk te maken. Geen werknemer die zich afvroeg of er ook onderhandeld moest worden over de set van arbeidsvoorwaarden die deze werkgever voor hem/haar te bieden had. Het carrièrepad was getekend, de ontwikkelingsmogelijkheden waren bepaald (160 uur per jaar) en het was bekend hoe het inkomen zich in de komende jaren zou ontwikkelen. Maar wat zijn de gevolgen als er innige samenwerkingsvormen ontstaan met werkgevers in de regio, als er zich nieuwe concurrenten aandienen in de Educatiemarkt?

Dat roept vragen op als ‘wat dient de rol van de werkgever te zijn in de instelling van de toekomst’, ‘wat mogen we van werknemers verwachten’,’ welke rol dient de CAO te vervullen in de zich voltrekkende decentralisering’, ‘kan de sector zich voldoende positioneren in de regio en zal het concurrentieveld ingrijpende wijzigingen ondergaan?’ en “waar liggen de belangrijke aangrijpingspunten voor nieuw beleid en hoe moet het HRM-instrumentarium er voor de toekomst uitzien?

Deze en nog vele andere vragen vormden voor een drietal ROC’s, te weten ROC A12, ROC Leiden en ROC West Brabant, met financiële ondersteuning van het Herontwerp MBO de aanleiding een onderzoek te laten verrichten naar de personele component van de vele veranderingen die op de sector en dus ook de instellingen afkomen. CBE Consultants werd gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De scope van het onderzoek richt zich vooral op de verwachtingen die de sector heeft van de ontwikkelingen die zij voorziet.

Het onderzoeksrapport Personeel als de kritische succesfactor – De koe bij de horens met betrekking tot HRM-ontwikkelingen in de BVE-sector tot 2010 (2006) van O. McDaniel & B. Wanders is te vinden in de bijlagen.