Ondernemend werkgedrag. Factoren van invloed en effecten voor medewerkers

2021 – Dijkhuizen et al. schreven in het Tijdschrift voor HRM een artikel over ondernemend werkgedrag. Dit artikel verschaft inzicht in relevante factoren voor leidinggevenden en organisaties om ondernemend werkgedrag te stimuleren en laat zien wat de gevolgen van ondernemend werkgedrag zijn voor medewerkers.

Methode
Het betreft een cross-sectioneel onderzoek dat in oktober 2019 is uitgevoerd bij twee Nederlandse
organisaties, een waterschap en een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij.
De respondenten hebben hun eigen ondernemend gedrag beoordeeld aan de hand van een vragenlijst die is gebaseerd op de Intrapreneurial Behaviour Measure, de IBM (Preenen et al., 2014). In totaal hebben 149 respondenten (12,2%) de vragenlijst ingevuld (60% mannen, gemiddelde leeftijd was 47 jaar).

Abstract
Voor organisaties is het cruciaal kansen te zien en te blijven innoveren. Het stimuleren van ondernemend werkgedrag binnen organisaties kan hierbij helpen.
Het onderzoek is uitgevoerd bij twee Nederlandse organisaties. Steun, autonomie en richting vanuit leidinggevenden blijken positief verband te houden met de ondernemende werkgedragingen: innovatief, proactief, samenwerkend en zelf-effectief werkgedrag, maar niet met risiconemend werkgedrag. Vanuit de organisatie houden vooral inspraak en ondersteunend organisatie- en personeelsbeleid positief verband met innovatief, zelf-effectief en proactief werkgedrag. Ondernemend werkgedrag, behalve risiconemend werkgedrag, van de medewerker is positief gerelateerd aan werkplezier en persoonlijk succes. De pad-analyse laat zien dat organisatiekenmerken zowel direct als indirect verband houden met persoonlijk succes van medewerkers. Niet eerder werd ondernemend werkgedrag onderzocht in relatie tot persoonlijk succes. De indirecte relatie vindt plaats via het gedrag van leidinggevenden, maar ook via het stimuleren van ondernemend werkgedrag en werkplezier. De bevindingen bieden organisaties handvatten om intern ondernemerschap te stimuleren.

Referentie
Josette Dijkhuizen; Marjan Gorgievski; Paul Preenen; Marieke van den Tooren: ‘Ondernemend werkgedrag. Factoren van invloed en effecten voor medewerkers’. In: Tijdschrift voor HRM 4 2021.