Onderhandelingsresultaat CAO, Sociaal Plan en Sociaal Kader Sourcing NN

2016 – Nationale Nederlanden Insurance personeel (verder te noemen: NN) en de vakorganisaties: FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 8 april een overeenkomst getekend op basis waarvan de teksten worden opgesteld voor de cao die geldt van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018.

Aan dit akkoord zijn intensieve discussies vooraf gegaan in een proces van co-creatie tussen de genoemde partijen, zoals dat in 2011 – toen nog ING, zie elders in deze Kennisbank – voor het eerst is gedaan.

Volwaardige arbeidsverhoudingen

De cao geeft voornamelijk kaders waarbinnen de werknemers en hun managers in dialoog tot afspraken kunnen komen. De partijen hebben drie thema’s centraal  gezet: ‘Uit eigen beweging’, ‘Wendbaar NN’ en ‘Waarderen’. De eerste twee thema’s bevatten ook sociaal innovatieve afspraken. 

Uit eigen beweging

Onder dit thema zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers. Iedere werknemer is zelf schrijver, regisseur en eigenaar van zijn of haar loopbaanplan dat focust op wat deze werknemer nodig heeft om:

  • te blijven voldoen aan de vereisten van de huidige functie en

  • voorbereid te zijn op een andere functie binnen NN en/of een functie buiten NN.

De medewerker kan hulp vragen bij zijn of haar manager, een mentor, een collega of een specialist. De werkgever faciliteert door geld en tijd beschikbaar te stellen, onder beschreven voorwaarden. Verder worden er bij dit thema over een aantal andere zaken afspraken vastgelegd, zoals:

  • NN zal medewerkers informeren en inspireren om in beweging te blijven;

  • er worden instrumenten beschikbaar gesteld aan medewerkers om hun persoonlijke kracht en arbeidsmarktwaarde vast te stellen;

  • er is een 360 graden feedback instrument beschikbaar om feedback mee te vragen;

  • de mogelijkheden om intern te rouleren, stage te lopen, gedetacheerd te worden, aan een project mee te doen of een ander bedrijf te bezoeken worden vergroot;

  • NN biedt een persoonlijke werkdrukmeting aan.

  • In 2016 start NN een pilot met een nieuwe vorm van Performance Management, ‘met meer korte checks op voortgang, terug- en vooruitkijken met een focus op luisteren en coachen’ (vergelijk met wat in de managementliteratuur ‘Scrum’ genoemd wordt). 

Wendbaar NN

Om een wendbare organisatie en werkgever te blijven, zijn afspraken gemaakt over: anders organiseren, reorganiseren en inzet externe medewerkers. De ‘sociaal innovatiefste’ daarvan zijn de volgende:

Vastgesteld wordt dat externe flexibiliteit nodig blijft voor enerzijds functies waar iemand eenvoudig op in te werken is en anderzijds voor specialistische werkzaamheden die NN niet (meer) zelf wil doen.  Er zullen in de cao-periode afspraken worden gemaakt met de Centrale Ondernemingsraad over de condities waaronder deze externe werknemers worden aangesteld. Externe medewerkers worden waar mogelijk net zoals interne medewerkers bij de organisatie betrokken. Met uitzendkrachten die langer dan een jaar bij NN werken worden resultaten, ontwikkeling en persoonlijke situatie besproken en een ontwikkelbudget beschikbaar gesteld. NN zal in beginsel de langdurige inzet van externen beperken en geen gebruik maken van payroll-achtige constructies. Werknemers van NN kunnen over flexibel werken afspraken maken met hun manager, conform de ‘NN Way of Working’.

‘Het nieuwe organiseren’: partijen zullen in overleg met belanghebbenden ‘een studie starten naar de wijze waarop NN (organisatorische) veranderingsprocessen zodanig flexibel en dynamisch kan inrichten dat medewerkers deze herkennen en aan de verandering een actieve bijdrage leveren’.

Het Sociaal Plan bevat afspraken over loopbaanvergoedingen en begeleiding bij de volgende loopbaanstap voor de aankomende reorganisatie die een aantal mensen per 1 april 2017 of daarna boventallig zal maken. 

Overige onderwerpen

Onder het kopje ‘Overige onderwerpen’ wordt een aantal zaken geregeld die ook vrij nieuw zijn. Vakorganisaties en NN zullen periodiek met  een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen spreken over ‘juridisch en ethisch verantwoord handelen’. Om de representativiteit van de vakorganisaties te verhogen stimuleert en ondersteunt (ook financieel) NN het lidmaatschap van een van de vakorganisaties en de activiteiten van deze bonden. 

Referentie

Het document ‘Onderhandelingsresultaat cao, Sociaal Plan en Sociaal Kader Sourcing NN 1 januari 2016 t/m 31 december 2018’ is te downloaden via de sites van de cao-partijen. Een pdf is als bijlage toegevoegd.