Omdat werken verandert. Samen werken aan een doorbraak op een Leven Lang Ontwikkelen

2019 – In zijn rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het Lectoraat: Leren tijdens de Beroepsloopbaan, gaat Jos Sanders in op de vraag ‘Waarom een leven lang ontwikkelen?’ en hij stippelt de onderzoeksagenda van het lectoraat uit. 

Waarom?
Een leven lang ontwikkelen is nodig omdat: 1) de vraag naar skills (het vermogen om een bepaalde taak of handeling bekwaam uit te voeren) (snel) verandert; 2) langer doorwerken vereist is als gevolg van de vergrijzing/ontgroening en dus 3) duurzame inzetbaarheid belangrijker wordt.
Om dit te realiseren zijn er vier routes: de gezondheidsroute (leefstijl bijv.), de ontwikkelroute (training en scholing), de mobiliteitsroute (verandering van baan) en de taakontwerproute (bijv. job crafting).

De onderzoeksagenda met drie thema’s
Thema 1: Attitude en motivatie voor Leven Lang Ontwikkelen – slimmere mensen.De motivatie om te ontwikkelen blijft met name onder laagopgeleiden structureel achter, vaak door negatieve schoolervaringen. Versterking van de kwaliteit van leerervaringen voor iedereen is een eerste stap. Het lectoraat zal er naar streven de lacunes in de kennis over dit thema op te vullen en samen met het (beroeps)onderwijs verbeteringen voor het onderwijs en de beroepspraktijk te ontwikkelen en te helpen implementeren.

Thema 2: Skills-intensieve werkplekken – slimmere werkplekken
Het begrip ‘skills-intensieve werkplekken’ is geïntroduceerd door de SER en de OECD (2017) en duidt op werkplekken waarin sprake is van kansen om te leren, teamwerk, experimenteren en innoveren, een ondersteunend en open management, respect en vertrouwen. Wanneer is een werkplek skills-intensief en hoe bevorder je dat zulke werkplekken worden gecreëerd? Dat soort vragen wil Sanders met het lectoraat oppakken.

Thema 3: Regionale leergemeenschappen – slimmere regio’s
Hier gaat het om leergemeenschappen binnen regio’s waar duurzaam wordt omgegaan met menselijk kapitaal en waar Leven Lang Ontwikkelen ‘business as usual’ is.
Om de doelstellingen Leven Lang Ontwikkelen te realiseren is samenwerking nodig binnen en tussen regio’s en met diverse andere platforms (zoals Breed Platform Arbeid), O&O-fondsen en het beroepsonderwijs en nog diverse andere kennisinstellingen.Belangrijke onderzoeksvragen met betrekking tot dit thema zijn o.a.:
–       welke rol zou het (beroeps)onderwijs kunnen spelen bij het faciliteren van efficiëntere transities op de regionale arbeidsmarkt tussen krimp- en groeisectoren?
–       welke wijzigingen zijn wenselijk/noodzakelijk in welke vormen van onderwijs om leven lang ontwikkelen in regio’s te stimuleren en wat zijn succesvolle implementatiestrategieën voor dergelijke vernieuwingen?

Referentie
Sanders, Jos. (2019) ‘Omdat werken verandert. Samen werken aan een doorbraak op een Leven Lang Ontwikkelen’. HAN University of Applied Sciences Press Arnhem, The Netherlands.

Thema’s: Duurzame inzetbaarheid, Talentontwikkeling
Sector: n.v.t.
Bron: Rede, Lecture