Noodzaak, vertrouwen en tijd

noodzaakvertrouwentijd.bmpNoodzaak, vertrouwen en tijd: een bestuurlijk perspectief op shared services

Ministerie van Binnenlandse Zaken / InAxis

2008

H. van den Heuvel

ISBN: 978 90 5414 147

40 pagina’s

 

Gemeenten spelen, als ‘eerste overheid’, een cruciale rol in de relatie burger-overheid. En de eisen aan die gemeenten nemen als maar toe. Nieuwe ontwikkelingen vragen forse inspanningen van uw organisatie. U moet dienstverlening zowel fysiek als via internet aanbieden. Nieuwe milieueisen en overheveling van taken naar gemeenten zoals de WMO, vragen om investeringen in mens en organisatie. Het proces van decentralisatie is in volle gang en het ziet er naar uit dat dit de komende tijd ook zo zal blijven. Al deze ontwikkelingen vragen om voldoende schaalgrootte en een professionele organisatie. Tegelijkertijd is het van belang dat de sociale cohesie behouden blijft en dat mensen zich geborgen en veilig voelen. Dat vraagt om een aanspreekbare overheid, die dicht bij de mensen staat.

De afgelopen jaren heeft InAxis diverse experimenten gesteund op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. Sommige succesvol, anderen haalden de van deze experimenten haalden de eindstreep niet. Renkum, Rheden en Rozendaal braken hun poging af. En ook Beemster, Graft de Rijp, Schermer en Zeevang, zagen hun poging stranden. Het laat zien, dat intergemeentelijke samenwerking in shared service verband niet makkelijk is.

Voor deze publicatie zijn burgemeesters geinterviewd die betrokken waren bij het opzetten van intergemeentelijke shared services, omdat het bestuurlijk perspectief bij deze vorm van samenwerking tot nu toe onderbelicht is gebleven in de literatuur. Omdat shared services geen panacée zijn voor alle problemen die met schaalgrootte te maken hebben, zijn ook twee burgemeesters aan het woord gelaten die bewust hebben gekozen voor herindeling. Immers, als nauwe samenwerking wordt overwogen, moet men zich de vraag stellen of fusie niet een betere optie is om tegemoet te komen aan de opgaven van deze tijd. De nadruk in deze publicatie ligt echter op de ervaringen met shared services.

De publicatie Noodzaak, vertrouwen en tijd: een bestuurlijk perspectief op shared services (2006) van H, van den Heuvel is te vinden in de bijlagen.

Keywords: externe samenwerking, overheid & sociale partners