Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden

TNO, CBS

2007 – Het doel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is om arbeidsomstandigheden in Nederland in brede zin, te ‘monitoren’. Dit gebeurt bij een grote en representatieve steekproef van werknemers (netto 25.000/jaar). De NEA volgt trends in arbeidsrisico’s, effecten van die risico’s en maatregelen die werkgevers treffen. Ook identificeert de NEA risicogroepen. Hierdoor wordt onder meer inzichtelijk in hoeverre werkgevers en werknemers invulling geven aan de doelvoorschriften die door de overheid in het kader van de nieuwe Arbowet zijn geformuleerd. De NEA biedt stuurinformatie voor overheid én sociale partners. De vragenlijst is een mix van wetenschappelijk gevalideerd instrumentarium en meer praktische vragen ten behoeve van beleidsevaluatie.

Deze monitor wordt jaarlijks afgenomen en kan zowel schriftelijk als via het internet worden ingevuld.

Meer informatie is te vinden via https://www.tno.nl/nea

Keywords: monitoring & evaluatie