Naar de top: de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid

2011 – Gericht investeren in negen topsectoren. Knelpunten aanpakken die de groei van deze sectoren belemmeren. In totaal 1,5 miljard euro beschikbaar maken voor de versterking van de concurrentiekracht. Meer ruimte voor ondernemers om te ondernemen en te groeien. Dat zijn belangrijke punten van het nieuwe bedrijfslevenbeleid die minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft gepresenteerd. ‘Met de nieuwe aanpak krijgen bedrijven de kans om uit te blinken op de wereldmarkt. Zo kan ons land zich onderscheiden, en versterken we onze economie met hoogwaardige banen en duurzame groei’, aldus minister Verhagen. 

In de bijgevoegde brief leest u hoe de overheid samen met bedrijven en wetenschappers de Nederlandse sectoren aan de wereldtop wil houden of brengen. Hieronder vindt u een korte samenvatting van het nieuwe beleid.

Samenvatting van de ambitie en visie van de overheid
Het kabinet streeft naar een land waar ondernemers ruimte krijgen te groeien en vernieuwen, waar kennis stroomt en waar duurzame oplossingen worden ontwikkeld. De ambitie is om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren.

Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen waar dit beleid op inhaakt. Ten eerste de globalisering. In de brief wordt beschreven dat opkomende economieën een sterke groei van potentiële Nederlandse afzetmarkten betekent. Dit biedt mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen: om marktkansen te verzilveren en bedrijven, mensen en kennis aan Nederland te binden. Daarnaast spelen er een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, toenemende grondstoffenschaarste, klimaatverandering en teruglopende biodiversiteit. Deze ontwikkelingen worden gezien als uitdagingen die volop kansen bieden voor vernieuwende bedrijven. Immers, alleen vernieuwing brengt baanbrekende, betaalbare oplossingen dichterbij. Duurzame economische groei gaat hand in hand met het aanpakken van deze uitdagingen. Het draait hierbij om innovatie, creativiteit en ondernemerschap.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, zien de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid er als volgt uit:

  • Een sectorale aanpak met meer vraagsturing door het bedrijfsleven.

Voor negen topsectoren (water, agro en food, tuinbouw en uitgangsmaterialen, high tech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie) wordt een samenhangende beleidsagenda ontwikkeld over de volle breedte van het overheidsbeleid. In de eerste plaats worden bestuurlijke knelpunten aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers.

In de tweede plaats wordt over de gehele breedte van de rijksbegroting 1,5 miljard euro gericht op de negen topsectoren. Door de keuze van een beperkt aantal sectoren, ontstaan er krachtigere onderzoeksinstellingen, die aantrekkelijker zijn voor wetenschappers en bedrijven uit binnen- en buitenland. De 1,5 miljard euro wordt in samenspraak met ondernemers en onderzoekers uit de topsectoren geïnvesteerd. Het resultaat zal zijn dat kennis sneller wordt omgezet in vernieuwende producten en diensten. 

  • Meer ruimte en minder belemmeringen voor bedrijven

Om belemmeringen weg te nemen en meer ruimte te creëren, schrapt het kabinet voor €500 mln. aan subsidies voor het bedrijfsleven en wordt de opbrengst gebruikt voor belastingverlaging voor het bedrijfsleven. De regeldruk voor ondernemers gaat omlaag: in 2012 een reductie van 10 procent, en na 2012 jaarlijks met 5 procent. Er komt een eind aan onredelijke eisen voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers bij aanbestedingen door de overheid. Verder gaat het kabinet meer gebruik maken van durfkapitaal. Er wordt een innovatiefonds ingesteld van enkele honderden miljoenen euro’s, waaruit leningen worden versterkt, garanties worden gegeven en participaties worden aangegaan. Verder komt er één digitaal loket voor bedrijven: het Ondernemersplein. Hier wordt het huidige versnipperde aanbod van overheidsondersteuning samen gebracht.

Link naar een video, waarin Minister Verhagen het nieuwe beleid kort toelicht: https://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/02/04/video-verhagen-over-nieuw-bedrijvenbeleid.html

Keywords: Innovatie en innovatievermogen